ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπ. Παιδείας: Όσα θα αλλάξουν στα πανεπιστημιακά Συγγράμματα!

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ετοίμασε ένα προσχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο “καταργείται” ουσιαστικά ο αυτοεκδότης (πανεπιστημιακός ή δημόσιος υπάλληλος) πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καθώς επιβάλλεται να δημιουργήσουν εκδοτική εταιρεία ή να καταφύγουν στον εκδότη. Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του esos.gr, πρόκειται για τον θεσμό των μικρών εκδοτών […]

Neopolis Team

23 Ιουνίου, 2016

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ετοίμασε ένα προσχέδιο νόμου, σύμφωνα με το οποίο “καταργείται” ουσιαστικά ο αυτοεκδότης (πανεπιστημιακός ή δημόσιος υπάλληλος) πανεπιστημιακών συγγραμμάτων από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καθώς επιβάλλεται να δημιουργήσουν εκδοτική εταιρεία ή να καταφύγουν στον εκδότη.

Σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του esos.gr, πρόκειται για τον θεσμό των μικρών εκδοτών – αυτοεκδοτών, οποίος έχει εμφανισθεί από τα πρώτα χρόνια της τυπογραφίας, , προφανώς προς όφελος αυτών που μένουν στην αγορά του βιβλίου – των κατ’ επάγγελμα
εκδοτών.

Ο θεσμός του αυτοεκδότη υπάρχει διεθνών σε όλες τις χώρες και δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα ή εκφυλισμό. Η απουσία του θα οδηγήσει σε ιδιομορφίες, με πολλές συνέπειες στην ποιότητα των συγγραμμάτων.

Ειδικότερα , σύμφωνα με το Προσχέδιο Νόμου:

ΠΡΩΤΟΝ

Εκδοτικοί οίκοι που διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια εκμετάλλευσής του, οφείλουν να εγγράφονται στον «ΕΥΔΟΞΟ», προκειμένου να διανέμουν διδακτικά συγγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Με την εγγραφή των εκδοτών στον «ΕΥΔΟΞΟ», τους χορηγείται ένας Κωδικός Πρόσβασης και Υποβολής για την ταυτοποίησή τους στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται έγγραφος τύπος και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το διδακτικό σύγγραμμα σε όσους δικαιούχους φοιτητές και σπουδαστές Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Α., καθώς και του Ε.Α.Π. το επιλέξουν, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Η εγγραφή αυτή ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, από τον ενδιαφερόμενο εκδότη. Το αυτό ισχύει και για τους αυτοεκδότες, δηλαδή τους καθηγητές που διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους, χωρίς να υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στην έκδοση τιμολογίου, μέχρι το εαρινό εξάμηνο 2016/2017.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Μετά την εγγραφή του στον «ΕΥΔΟΞΟ», κάθε εκδότης καταχωρίζει τα διδακτικά συγγράμματα. Οφείλει να παρέχει, σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που καθιστούν πλήρη την περιγραφή του δηλωθέντος διδακτικού συγγράμματος, δηλαδή τίτλο, συγγραφέα, ISBN, το έτος της πρώτης έκδοσης και της πρώτης ανάρτησης στον «ΕΥΔΟΞΟ», διευκρινήσεις εάν πρόκειται για νέα έκδοση ή επανεκτύπωση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του εξαμήνου ανάρτησής του στον «ΕΥΔΟΞΟ», τον συνολικό αριθμό σελίδων, τις σελίδες που περιέχουν διαγράμματα, πίνακες, μαθηματικούς τύπους, εικόνες, σχήματα και παρτιτούρες, τις μονόχρωμες ή τετράχρωμες σελίδες, τις διαστάσεις των σελίδων, ιστοσελίδα συγγράμματος στο δικτυακό τόπο του εκδότη, το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο, τον πίνακα περιεχομένων και ένα τυπικό απόσπασμα 20 σελίδων του διδακτικού συγγράμματος. Παράλειψη οιουδήποτε εκ των ανωτέρω, καθώς επίσης και του κόστους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, καθιστά την καταχώριση αδύνατη.

ΤΡΙΤΟΝ

Κατά την καταχώρηση των διδακτικών συγγραμμάτων, ο εκδότης αναρτά την τιμή κόστους για κάθε σύγγραμμα που καταχωρίζει στον «ΕΥΔΟΞΟ», έτσι όπως διαμορφώνεται βάσει των οικείων διατάξεων.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η καταχώρηση των διδακτικών συγγραμμάτων από τους εκδότες πραγματοποιείται μέχρι την 30η Μαΐου. Ειδικά για το πρώτο έτος από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου.

ΠΕΜΠΤΟΝ

Κάθε εκδότης υποδεικνύει τα σημεία διανομής του διδακτικού συγγράμματος που έχει καταχωρίσει στο εν λόγω σύστημα. Τα σημεία διανομής πρέπει να βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες όπου εδρεύουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., καθώς και του Α.Ε.Π. όπου διδάσκεται το αντίστοιχο για το προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα μάθημα. Αν ο εκδότης δεν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία ή την τηρήσει αλλά το δηλωθέν διδακτικό σύγγραμμα ενταχθεί στον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων ενός Τμήματος που εδρεύει σε τόπο διαφορετικό από αυτό των δηλωθέντων σημείων διανομής, τότε ο εκδότης οφείλει να χρησιμοποιήσει, με δική του χρέωση, την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που θα του υποδείξει ο «ΕΥΔΟΞΟΣ».

ΕΚΤΟΝ

Οι Γραμματείες όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Α., καθώς και η Κοσμητεία του Ε.Α.Π. οφείλουν να εγγραφούν στον «ΕΥΔΟΞΟ» και το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, να δηλώνουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό του Σύστημα (ΚΠΣ) τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα/θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών, τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα, όπως αυτά προβλέπονται στον συνταχθέντα συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α΄ 14) όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π., και τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων/θεματικών ενοτήτων για τα οποία δικαιούται ο φοιτητής ή σπουδαστής να επιλέξει διδακτικά συγγράμματα, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης καταληκτική ημερομηνία είναι η 15 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, οφείλουν να δημοσιεύουν τον ανωτέρω κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον «ΕΥΔΟΞΟ», μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΕΒΔΟΜΟΝ

Ο συνολικός κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τα συγγράμματα που επελέγησαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 όργανο των Α.Ε.Α. και την Κοσμητεία του Ε.Α.Π. να διανεμηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η επιλογή αυτή γίνεται μέσα από τον γενικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ». Ο ανωτέρω κατάλογος διδακτικών συγγραμμάτων συντάσσεται με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων Τομέων/Προγράμματος Σπουδών για τα μαθήματα/θεματικές ενότητες που πρόκειται να διδαχθούν με ευθύνη τους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Εισηγήσεις άλλων μελών Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, τα οποία δεν είναι μέλη του οικείου Τομέα, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη μόνο προς συμπλήρωση των προτάσεων του Τομέα.

ΟΓΔΟΟΝ

Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. οφείλουν να προτείνουν προς την αρμόδια Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή στην Κοσμητεία αντίστοιχα κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα/θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται να διδαχθεί με ευθύνη του οικείου Τομέα/Προγράμματος Σπουδών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) επιλογές αποτελούμενες από ένα (1) προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα / σειρά ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα / θεματική ενότητα, οι οποίες προέρχονται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στον «ΕΥΔΟΞΟ», και συντάσσεται μετά από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων / Κοσμητεία του Ε.Α.Π.

ΕΝΑΤΟΝ

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία, που να καλύπτει την ύλη συγκεκριμένου μαθήματος / θεματικής ενότητας, μπορούν να προταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας του Ε.Α.Π., ύστερα από σχετική εισήγηση του Τομέα / Προγράμματος Σπουδών, ξενόγλωσσα βιβλία και να συμπεριληφθούν στον κατάλογο με την προϋπόθεση να αιτιολογείται ειδικά η ανάγκη διανομής τους. Ο διαθέτης αυτών των συγγραμμάτων πρέπει να έχει εγγραφεί στον «ΕΥΔΟΞΟ» και να έχει το δικαίωμα διανομής τους στην Ελλάδα.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Πέμπτης (21/9): Χωρίς Μετρό και ΗΣΑΠ όλο το 24ωρο – Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία!

ΕΛΛΑΔΑ

Youth Pass: Καθυστερεί το επίδομα των νέων – Πότε ανοίγει τελικά η πλατφόρμα!

ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Σκυλάκι πέθανε από φόλα μέσα σε σχολείο, μέχρι εκεί φτάνει ο πολιτισμός κάποιων!

TECH NEWS

H νέα λειτουργία του Google Maps για να βάλεις σε τάξη τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σου!

ΕΛΛΑΔΑ

Κοπέλα δέχτηκε επίθεση από άγνωστο στον σταθμό Ομόνοιας και δεν αντέδρασε κανείς!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET