Ιατρική Σχολή | Βρίσκεται στην 200ή θέση ανάμεσα σε 4.000 πανεπιστήμια στον κόσμο.


Σύμφωνα με τον οργανισμό QS (Quacquarelli Symonds) και την λίστα που δημοσίευσε η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται παγκοσμίως στις θέσεις 201-250, μεταξύ 4.438  Πανεπιστημίων, διατηρώντας την ίδια θέση σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Η εν λόγω διάκριση καταδεικνύει πως οι σπουδές στην εν λόγω σχολή βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο με τους απόφοιτους τους να τυγχάνουν άριστης αποδοχής.

Η ανώτερη βαθμολογία ανά κριτήριο είναι 100. Ορισμένα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι τα εξής:

  • Στα δύο κριτήρια που αφορούν το ερευνητικό έργο και την επιρροή (Ετεροαναφορές ανά δημοσίευση και H –Index), η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία στην Ελλάδα.
  • Στο κριτήριο H-index, η Σχολή μας βρίσκεται στη θέση 158 παγκοσμίως, ξεπερνώντας Ιατρικές Σχολές εγνωσμένου κύρους.

Τα κριτήρια της QS, παρά τις ενστάσεις που βάσιμα εκφράζονται τόσο γι’ αυτά όσο και για τη γενικότερη μεθοδολογία που ακολουθείται,  περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

1.Ακαδημαϊκή Φήμη μέσω έρευνας ερωτηματολογίων. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται Πανεπιστημιακοί διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτόνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Στην έρευνα του 2017 χρησιμοποιήθηκαν 74.651 ερωτηματολόγια από Πανεπιστημιακού που προέρχονται από όλον τον κόσμο και σε βάθος πενταετίας.

2. Έρευνα ερωτηματολογίων εργοδοτών. Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Στην έρευνα του 2017 χρησιμοποιήθηκαν 40.643 ερωτηματολόγια. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την ποιότητα διδασκαλίας των πανεπιστημίων, όπως διαπιστώνεται από τους εργοδότες και τους αυτοαπασχολούμενους.

3.  Αριθμό ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό των καθηγητών.

4. H-index: Αυτό το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο στα τα επί μέρους επιστημονικά πεδία, όπως η Ιατρική. Πρόκειται για το γνωστό μας h-index, αλλά προσαρμοσμένο σε ομάδες εργασιών. Συγκεκριμένα, προσμετράται ο αριθμός ετερο-αναφορών για κάθε εργασία του ιδρύματος πάνω στον συγκεκριμένο τομέα και ο αριθμός h-index υποδηλώνει ότι h εργασίες έχουν πάνω από h αναφορές. Χρησιμοποιούνται 2 δείκτες, το h1 που αφορά τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκουσες σε βασικό επιστημονικό τομέα (π.χ. Life Science and Medicine) και το h2 που αφορά τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκουσες MONO σε συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα (π.χ. Medicine). Οι δύο δείκτες συναθροίζονται (μέσος όρος) με βάρος διπλάσιο στον h2.

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Αθανασία Βιδάλη