ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αίσιο τέλος για το σήριαλ ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση!

Τέλος πήρε το σήριαλ ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση καθώς στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις έχουμε την επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σημειώνουμε ότι η αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου έκανε λόγω για ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 390 εκ. ευρώ. […]

Neopolis Team

21 Νοεμβρίου, 2015

Τέλος πήρε το σήριαλ ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση καθώς στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις έχουμε την επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Σημειώνουμε ότι η αιτιολογική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου έκανε λόγω για ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 390 εκ. ευρώ.

Ακολουθεί το άρθρο 19 για την απαλλαγή της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το ΦΠΑ:

Η διάταξη της περίπτωσης ιβ΄της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δηµόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισµένα από την, κατά περίπτωση, αρµόδια αρχή.»

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 20 Ιουλίου 2015.

Ο ΦΠΑ που προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγµατοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρείται ως µη οφειλόµενος, υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.

Οι υποκείµενοι που πραγµατοποιούν πράξεις που εµπίπτουν στην περίπτωση ιβ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Να υποβάλουν δήλωση µεταβολών έως 30.12.2015 για την ένταξή τους στο απαλλασσόµενο καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015, εφόσον διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόµενες πράξεις και από την ηµεροµηνία αυτή είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

β. Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αντισυµβαλλοµένους τους, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει αρχικά ή συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ για πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν από 20.7.2015 έως και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

Στην περίπτωση που ο λήπτης του αρχικού ή συµπληρωµατικού φορολογικού στοιχείου είναι µη υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, απαιτείται η υπογραφή του λήπτη του στοιχείου στο σώµα αυτού, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του λήπτη: ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηµεροµηνία υπογραφής.

Δηλώσεις αποθεµάτων µετάταξης που ενδεχοµένως έχουν υποβληθεί από 20.7.2015 έως και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, από τους υποκείµε- νους στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις που εµπίπτουν στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρ- θρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.

Πρόστιµα που τυχόν επιβλήθηκαν έως και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος λόγω εκπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων µεταβολών και δηλώσεων αποθεµάτων µετάταξης σε υποκείµενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ από υποκείµενους που πραγµατοποιούν αποκλειστικά απαλλασσόµενες πράξεις της ανωτέρω περίπτωσης ιβ΄, διαγράφονται. Τα ποσά που ενδεχοµένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρε- ωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείµενους µε απόφαση των Προϊσταµένων των Δ.Ο.Υ..

Επιµέρους θέµατα, διαδικασίες και λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε τα ανωτέρω ρυθµίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η οποία ισχύει από την υπογραφή της.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός φέρνει το κρίστμας σπίριτ με το πιο χριστουγεννιάτικο λεωφορείο!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

PISA 2022: «Πάτωσαν» οι Έλληνες μαθητές στις διεθνείς εξετάσεις, σε Μαθηματικά και κατανόηση κειμένου!

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αράχωβα τρώει κάνσελ γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται ούτε το έγκλημα ούτε και τη συγκάλυψη!

ΕΛΛΑΔΑ

Brain drain: 3 στους 4 πτυχιούχους που έφυγαν από την Ελλάδα δεν παίζει να ξαναγυρίσουν!

SPILL THE TEA

Ο Επώνυμος γκρέμισε τον λαμπερό κόσμο της Soula Glamorous μέσα σε 40 λεπτά!

ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 16,5 ετών στον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα στη Θεσσαλονίκη!

ΕΛΛΑΔΑ

Το 19% της Gen Ζ θεωρεί τη δικτατορία προτιμότερη από τη δημοκρατία ορισμένες φορές!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET