ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΕΙ: Φυλάκιση ή χρηματική ποινή για καταλήψεις και παρεμπόδιση Συγκλήτων/Πρυτανικών Συμβουλίων!

Σφίγγουν τα πράγματα…

Neopolis Team

19 Φεβρουαρίου, 2021

Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, οι ΟΠΠΙ αναμένεται να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στα πανεπιστήμια τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ πλέον ξέρουμε και τις αλλαγές στο ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο που θα συνοδεύσουν την παρουσία τους στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Από την αρχή το σχέδιο ήταν να αυστηροποιηθούν οι ποινές, προκειμένου να δοθεί μια λύση στα προβλήματα που φέρουν οι συγκεκριμένοι χώροι και να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των Σχολών, με αυτές να περιλαμβάνουν ακόμα και φυλάκιση τριών χρόνων.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο:

«Όποιος εισέρχεται παράνομα σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη ρητή εναντίωση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλεί διακοπή ή σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, χωρίς να διαταράξει την κοινή ειρήνη, εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσσει σοβαρά τη λειτουργία συλλογικού ή μονοπρόσωπου οργάνου των φορέων του προηγούμενου εδαφίου». 

Μαζί με αυτά, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το πειθαρχικό δίκαιο για τους φοιτητές, για το οποίο είχε ξαναγίνει λόγος και κάπως μας τρομοκράτησε οφείλουμε να πούμε, αφού περιλαμβάνει σοβαρές ποινές (μέχρι και διαγραφή από το εκάστοτε Ίδρυμα) και θα μας κάνει να σκεφτόμαστε δεύτερη και τρίτη φορά ακόμα και την αντιγραφή στις εξετάσεις. Έχουν να μαζευτούν χρωστούμενα… 

Αναλυτικότερα λοιπόν, ως παραπτώματα που θα οδηγούν σε ανάλογη τιμωρία, ορίζονται τα εξής:

α) η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,

β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,

γ) η καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής  ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή μέλη  της πανεπιστημιακής κοινότητας,  

δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής,  ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της  λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και  των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκατα στάσεων και του εξοπλισμού του,  

ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των  εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του  ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,  

στ) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των  εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του  ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση  τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής,  

ζ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των  στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,  

η) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν  στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του ιδρύματος και η  οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών,

θ) η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.  

Οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές είναι:

α) έγγραφη επίπληξη,  

β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους,

γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, 

δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και

ε) οριστική διαγραφή. 

Για τις παραπάνω ποινές, υπεύθυνοι θα είναι ο πρύτανης, ο αρμόδιος αντιπρύτανης, ο πρόεδρος του τμήματος, ο κοσμήτορας  της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών, οι αναπληρωτές τους και το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών. 

Ο πρόεδρος του τμήματος και ο κοσμήτορας της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών είναι αρμόδιοι και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, της έγγραφης επίπληξης και του αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις εξετάσεις ενός (1) ή περισσότερων μαθημάτων σε μία (1) εξεταστική περίοδο. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και από τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, αν  λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον κοσμήτορα της σχολής. Εφόσον η βαρύτητα του παραπτώματος δικαιολογεί την επιβολή βαρύτερης ποινής, τα όργανα των προηγούμενων εδαφίων παραπέμπουν την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την επιβολή και κάθε  άλλης πειθαρχικής ποινής.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών αποτελείται  από:  

α) τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα αντιπρύτανη, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρμόδιο για  τα διοικητικά θέματα αντιπρύτανη, 

β) το αρχαιότερο μέλος της κοσμητείας, με αναπληρωτή του το αμέσως νεότερο μέλος της, 

γ) δύο μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος με τους αναπληρωτές τους,  

δ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών με τον αναπληρωτή του. 

Η πειθαρχική δίωξη εις βάρος φοιτητή ασκείται από τον πρόεδρο του οικείου τμήματος ή από τον κοσμήτορα  της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών.

Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει είτε με την έγγραφη κλήση σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία) του πειθαρχικώς διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου  μονομελούς πειθαρχικού οργάνου είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο τον καλεί  σε απολογία.

Μετά το πέρας της ανάκρισης του άρθρου 27 και πριν από την έκδοση απόφασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φοιτητών καλεί εκ νέου τον φοιτητή σε ακρόαση, παρέχοντάς του εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) ημερών, για την προετοιμασία της υπεράσπισής του. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο και να προτείνει μάρτυρες  υπεράσπισης.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση 

Σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, χωρίς όμως να είναι γνωστά τα πρόσωπα που ευθύνονται, ο πρόεδρος του τμήματος ή ο κοσμήτορας  σε περίπτωση μονοτμηματικών σχολών, παραγγέλλει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), ορίζοντας ταυτόχρονα το μέλος Δ.Ε.Π. που θα τη διεξαγάγει. Η Ε.Δ.Ε. αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Για τον σκοπό αυτό, ο διενεργών αυτή μπορεί να αποφασίζει, πέραν της εξέτασης μαρτύρων, τη διενέργεια αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης.

Η Ε.Δ.Ε. δε συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης και ολοκληρώνεται  εντός μηνός από την παραγγελία της με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του διενεργήσαντος. Η έκθεση υποβάλλεται, με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον διατάξαντα τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε.. 

Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους

Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου συνεκτιμάται στην πειθαρχική διαδικασία.  

Κατά την επιλογή και επιμέτρηση της ποινής συνεκτιμώνται οι εξής παράγοντες:

α) η βαρύτητα της πράξης,

β) η μορφή  και ο βαθμός της υπαιτιότητας,

γ) οι συνθήκες τέλεσης,  

δ) η δράση βάσει οργανωμένου σχεδίου,

ε) αν ο πειθαρχικά διωκόμενος διαδραμάτισε ρόλο ιθύνοντα ή συμμετόχου σε πράξη που τελέστηκε από περισσότερους  του ενός. 

Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι και τα  πραγματικά περιστατικά, που στοιχειοθετούν το πειθαρχικό αδίκημα και δικαιολογούν την κρίση του οργάνου  για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση πειθαρχικής απόφασης περί ενοχής του διωκομένου που έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, όλα τα μέλη του ψηφίζουν για την ποινή που επιβάλλεται. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν επιτρέπεται. Η ισοψηφία λειτουργεί υπέρ του διωκομένου.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πρωτιά για φοιτήτριες της Νομικής Αθηνών σε διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης ρωμαϊκού δικαίου!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Λάμα γίνεται φοιτητής σε Κολέγιο των ΗΠΑ, με στόχο το πτυχίο στην κλωστοϋφαντουργία!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πληροφορική ΕΚΠΑ: Καθηγητής ξυπνάει με κέφια και περνάει με 5 όσους είχε κόψει με 4.5!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET