ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δίνονται υποτροφίες από το Υπουργείο Οικονομικών για το 2017.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους […]

Default avatar

Guest Author

2 Μαρτίου, 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και την σειρά προτίμησης, από την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 έως και την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η κάτωθι: Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ. μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας την διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. 

Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν την δημιουργία αίτησης, που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ., και στην φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ»

γ) Την προκήρυξη, για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

δ) Τα στοιχεία του ανήλικου, τα οποία αναγράφονται στο θέμα της αίτησης, όταν την αίτηση υποβάλλει ο έχων την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια αυτού.

ε) Την διεύθυνση κατοικίας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

στ) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και την Σχολή/Τμήμα Φοίτησης, εάν είναι φοιτητές ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ).

ζ) Τον κωδικό υποψηφίου πανελληνίων εξετάσεων.

η) Το σχολείο ή την σχολή φοίτησης, εάν είναι μαθητές.

θ) Την σειρά προτίμησης σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων σε περισσότερες κοινωφελείς περιουσίες.

ι) Τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (ανάλογα με την Κατεύθυνση ή την Ομάδα Προσανατολισμού ή την τάξη από την οποία προέρχονται).

ια) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση, και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’ της ηλεκτρονικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού γνωμάτευση (α. από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, αν πρόκειται για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και β. από Υγειονομική Επιτροπή, αν πρόκειται για αναπηρία), από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έντυπη αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καταρτίζει ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και αποτελείται από καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν κατά το σχολικό έτος διενέργειας του διαγωνισμού το γνωστικό αντικείμενο εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο κλάδων αντίστοιχων με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου με έδρα την Αθήνα. Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στον διαγωνισμό και για την χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου κατά το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2016-2017), σε Τμήματα ή Σχολές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) οι εγγεγραμμένοι και φοιτούντες σε εξάμηνο σπουδών πέραν του τετάρτου εξαμήνου κατά το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.

β) οι εισαχθέντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου.

γ) οι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, φοιτητές Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών,υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

δ) οι υπηρετούντες στρατιωτική θητεία.

Γ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Γνωστικά αντικείμενα, στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι για εκάστη κατηγορία, ορίζονται τα κάτωθι:

Για μαθητές/τριες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας:

  • Α΄τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Μαθηματικά και Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου στην ύλη του σχολικού έτους 2015-2016.
  • Β΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Άλγεβρα και Νεοελληνική Γλώσσα της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στην ύλη του σχολικού έτους 2015-2016.
  • Γ΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Άλγεβρα και Νεοελληνική Γλώσσα της Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στην ύλη του σχολικού έτους 2015-2016.
  • Δ΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών: Άλγεβρα και Νεοελληνική Γλώσσα της Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών στην ύλη του σχολικού έτους 2015-2016.
  • Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.): Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά (μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο, Ημερήσιο ή Εσπερινό) στην ύλη του σχολικού έτους 2015-2016.

Για φοιτητές και φοιτήτριες Α.Ε.Ι. που εισήχθησαν:

Με το παλαιό σύστημα του Γενικού Λυκείου:

– Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και
– ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

α) Ιστορία Κατεύθυνσης, για την Θεωρητική Κατεύθυνση.

β) Φυσική Κατεύθυνσης, για την Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση.

Με το νέο σύστημα του Γενικού Λυκείου:

– Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και
– ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016, ως ακολούθως:

α) Ιστορία Προσανατολισμού, για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

β) Φυσική Προσανατολισμού, για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

γ) Μαθηματικά Προσανατολισμού, για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών, Οικονομίας και Πληροφορικής.

Με το σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. – ομάδα Β΄):

– Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση- Έκθεση) και
– Φυσική ΙΙ, στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2015-16.

Με το σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. – ομάδα Α΄):

– Νεοελληνική Γλώσσα και
– Μαθηματικά Ι στην ύλη της Γ΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. – ομάδα Α΄) του σχολικού έτους 2015-16.

Oι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:

  • Υποψήφιοι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων και οι υποψήφιοι που είναι τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων, αποσπασμένων σε Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, και είναι απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων, ανάλογα με το σύστημα που εισήχθησαν (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο κλπ) εξετάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  • Οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες και απόφοιτοι Ξένων Σχολείων που λειτουργούν στο Εξωτερικό, εξετάζονται γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση-Έκθεση) στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2015-16 και σε μία από τις ξένες γλώσσες – Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική – σύμφωνα με δήλωσή τους.

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) και στα δύο μαθήματα, στα οποία διαγωνίστηκαν σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων, που πέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από τα μόρια εισαγωγής εκάστου υποψηφίου στα ΑΕΙ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω, με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς την Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών. Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν προβλέπεται.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μετά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων και των όρων για την χορήγηση της υποτροφίας, έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος για τους υποψηφίους, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας τους από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα πέτυχαν μια εκ των οριζομένων στην παρούσα Προκήρυξη θέσεων για χορήγηση υποτροφίας.

Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας πραγματοποιείται είτε με την υποβολή δικαιολογητικών από τον υποψήφιο στην Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης-Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών είτε με την ηλεκτρονική υποβολή τους είτε με την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός προθεσμίας, που θα ανακοινωθεί.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ ή διαβατηρίου του υποψήφιου προκειμένου να διαπιστωθεί:

α) ότι ο υποψήφιος δεν υπερβαίνει το 36ο έτος της ηλικίας του.

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψήφιου), όπως ορίζεται από την συστατική πράξη του κληροδοτήματος ως προϋπόθεση χορήγησης της υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι: Στην περίπτωση που ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου, όπως ορίζεται από την συστατική πράξη του κληροδοτήματος, δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ίδιου του υποψηφίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον: φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από την δική του) και του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψήφιου ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από την δική του και του γονέα του) και του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2. Μαθητές:

α) Αποδεικτικό σπουδών της προηγούμενης τάξης, προκειμένου για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Δ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών καθώς και της Α΄ και Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ), ή αντίγραφο Απολυτηρίου Γ΄ τάξης Γυμνασίου, προκειμένου για μαθητές της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».

β) Αντίγραφο βεβαίωσης ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.).

3. Φοιτητές:

α)Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τμήμα ή την Σχολή που φοιτούν.

Προκειμένου δε για υποψήφιο που εισήχθη στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω άλλης Κατεύθυνσης από αυτήν που αναγράφεται στον Τίτλο Απόλυσης, προσκομίζεται και η σχετική Βεβαίωση Πρόσβασης, ώστε να εξεταστεί σύμφωνα με την Κατεύθυνση που εισήχθη στην Σχολή που φοιτά.

β)Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Σχολή/Τμήμα ημεδαπού ΑΕΙ, από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο των σπουδών.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μόνο για τους φοιτητές Α.Ε.Ι.

5. Υποψήφιοι που διαθέτουν απολυτήριο της αλλοδαπής, προσκομίζουν βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας του απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τηλ. 210-3442291) ή από τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί η συνδρομή των γενικών και ειδικών προϋποθέσεων για την χορήγηση της υποτροφίας, σύμφωνα με την συστατική πράξη του κληροδοτήματος, για έκαστο υποψήφιο εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας, εκδίδεται απόφαση διορισμού των υποτρόφων από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί είτε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως υποτρόφου είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας του στα γνωστικά αντικείμενα που διαγωνίστηκε και, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις της συστατικής πράξης του κληροδοτήματος συντρέχουν για αυτόν, διορίζεται υπότροφος.

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η μηνιαία χορηγία για τα ανωτέρω κληροδοτήματα προσμετράται από την έναρξη του σχολικού ή ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία, ήτοι στο σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και διαρκεί έως το τέλος της φοίτησής τους στο Επαγγελματικό Λύκειο ή στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ), εφόσον πρόκειται για μαθητές, ή εφόσον πρόκειται για φοιτητές, διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών τους σπουδών (δηλαδή για διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τονελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (4009/2011 άρθρο 2 παρ. γ΄) και εφόσον η επίδοσή τους είναι καλή, δηλ. οι μεν μαθητές να προάγονται ή να αποφοιτούν, οι δε φοιτητές να επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, διαφορετικά διακόπτεται.

Οι υποψήφιοι φοιτητές για όλες τις ανωτέρω υποτροφίες θα πρέπει να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε εξάμηνο έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου σε Τμήματα ή Σχολές των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι ανωτέρω υποτροφίες χορηγούνται σε δωδεκάμηνη βάση εκτός από του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή, που καταβάλλεται για εννέα μήνες κατ΄ έτος.

Η χορήγηση των υποτροφιών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄). Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα αναδειχθούν υπότροφοι εκτός των άλλων υποχρεούνται να λάβουν το πτυχίο τους εντός έτους από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαφορετικά επιστρέφουν τα χρήματα, που έχουν λάβει.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΠΑΔΑ μετατράπηκε σε πλατό γυρισμάτων για τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» της ΕΡΤ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΕΚΠΑ ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που βγαίνει στην Ευρώπη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: Φοιτητής καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη της σχολής!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET