Κτίριο τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής