ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Μπάγκειο Ίδρυμα | Δείτε τις νέες Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για το 2017-2018.

H διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκηρύσσει (αρ.πρακτ.1487/6.3.2017) 11 Υποτροφίες σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο -αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα: Α) Επτά (7) υποτροφίες […]

Default avatar

Guest Author

13 Ιουλίου, 2017

H διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του συμβολαίου 77.111 παρ. 6 και του ΦΕΚ 94-Β-1972, προκηρύσσει (αρ.πρακτ.1487/6.3.2017) 11 Υποτροφίες σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο -αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο.

Συγκεκριμένα:

Α) Επτά (7) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

Να έχουν τελειώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των σπουδών τους.
Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα έτη σπουδών να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 24 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1993. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών (γεννηθέντες μετά την 31-12-1991) και των υποψηφίων των Πολυτεχνικών σχολών και της Γεωπονικής σχολής να μην είναι μεγαλύτερη των 25 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1992.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.
Β) Δύο (2) υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών (master) που φοιτούν σε ανώτατες σχολές της Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

Η έναρξη του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους να είναι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Ο μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 8.00
Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1990.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.
Γ) Δύο (2) υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες που κάνουν την διατριβή τους σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ελλάδος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης από τους υποψηφίους είναι:

Ο Μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών να είναι τουλάχιστον 8.00
Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1988.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) των γονέων τους ή το δικό τους, κανένα να μην υπερβαίνει τις 20.000€.
– Δεν χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιούνται σε ΤΕΙ, παρά μόνο εάν το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύμπραξη με δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

– Υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης.

– Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

– Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2017, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Καρνεάδου 18, 106 75 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Η υποτροφία θα ισχύει για 9 μήνες, ήτοι από 1/10/2017 έως 31/7/2018 και το ποσόν που θα καταβάλλεται κάθε μήνα στον υπότροφο για την παραπάνω χρονική περίοδο, θα είναι 300 ευρώ.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ποσείδι ιζ μπακ για ένα ακόμα έξαλλο καλοκαιράκι – Πότε ανοίγει η φοιτητική κατασκήνωση!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα τμήματα Μηχανικών των ΠΑΔΑ, ΕΛΜΕΠΑ και ΠΑ.ΠΕΛ που αντιστοιχήθηκαν με Πολυτεχνικής Σχολής!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα μισά ελληνικά παν/μια δε συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία, κάτι έχουμε καταλάβει!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET