ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Εσωτερικό Erasmus: Μόνο μία φορά θα έχεις τη δυνατότητα να «μετακινηθείς» σε άλλο Τμήμα!

Κι αν έχεις ξεπεράσει το όριο σπουδών, καμία.

Neopolis Team

26 Ιουλίου, 2022

Έχουμε ξαναμιλήσει για το εσωτερικό Erasmus. Πρώτη φορά έγινε λόγος το μακρινό 2019, ενώ περισσότερα μάθαμε φέτος, όπου το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αλλάζουν όλα στα ΑΕΙ» με το νέο νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών και ανάμεσα στις πολλές και διάφορες αλλαγές του, βρίσκεται και το «ελληνικό Erasmus», το οποίο θα φέρει την εσωτερική κινητικότητα στα πανεπιστήμια.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει το ελάχιστο όριο σπουδών τους θα μπορούν να κάνουν αίτηση να παρακολουθούν μαθήματα ή δραστηριότητες σε τμήματα άλλων ΑΕΙ (ξέρουμε ότι βασικό κριτήριο θα είναι πού σπουδάζει @ κολλητ@ ), χωρίς απαραίτητα τα προγράμματα σπουδών αυτών να είναι ομοειδή. Σε περίπτωση που είναι, τότε προσμετράται υποχρεωτικά το σύνολο των πιστωτικών μονάδων.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια του έτους, όπου ο φοιτητής θα μπορεί να αλλάξει παραστάσεις, καθώς επίσης να καταπιαστεί με ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που σπουδάζει και που του εξάπτει την περιέργεια.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μία φορά μέχρι το τέλος των σπουδών πρώτου κύκλου, ενώ παρότι προβλέπεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς σπουδαστών, δεκτό θα γίνεται μόνο το 10% του συνολικού ετήσιου αριθμού εισακτέων. Ο συγκεκριμένος αριθμός ωστόσο, δύναται να μεταβληθεί. 

Πιο αναλυτικά, σε ΦΕΚ που εκδόθηκε, αναφέρονται τα εξής για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών:

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής οργανώνουν πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στα οποία πραγματοποιείται η εισαγωγή φοιτητών μέσω πανελλήνιων εξετάσεων.

2. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος Α.Ε.Ι. (Τμήμα προέλευσης) και δεν έχουν υπερβεί το ελάχιστο όριο φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση να παρακολουθήσουν μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Τμήμα υποδοχής)Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται προς ομοειδή ή μη ομοειδή προγράμματα σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών του Α.Ε.Ι. υποδοχής και δικαιούνται να αξιολογούνται στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.

3. Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, προσμετράται υποχρεωτικά το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS), που αντιστοιχούν σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα οποία αξιολογήθηκε επιτυχώς ο φοιτητής, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Τμήμα προέλευσης. Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής δεν είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή, η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το οποίο υπεβλήθη η αίτηση παρακολούθησης, δύναται να συνυπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και να προσμετράται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αυτές αποδίδουν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, έως τη συμπλήρωση του ποσοστού της παρ. 4 του άρθρου 66.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η προσμέτρηση των πιστωτικών μονάδων για την απονομή πτυχίου, οι οποίες είτε αφορούν σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομοειδούς προγράμματος σπουδών για τις οποίες έχει ήδη αξιολογηθεί ο φοιτητής στο Α.Ε.Ι. προέλευσης είτε υπερβαίνουν το ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 66. Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα οποία έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ο φοιτητής στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας και δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου, καθώς και ο αριθμός των πιστωτικών τους μονάδων, αναγράφονται υποχρεωτικά στο παράρτημα του πτυχίου.

5. Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης.

6. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να αιτούνται απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών στα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, ανεξαρτήτως αν προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών από τις οποίες απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης.

7. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο καθορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων, όπως αυτός ισχύει κάθε ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να μεταβάλλεται ο ανώτατος αριθμός της παρούσας.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: 8 στους 10 αποφοίτους βρίσκουν αμέσως δουλειά, οι περισσότεροι στο αντικείμενό τους!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πληρωμένα τα έξοδα στέγασης φοιτητών σε ξενοδοχεία όπου δεν υπάρχουν κλίνες σε εστίες!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Παν/μιο Κρήτης εκδίδει κι αυτό πλέον ψηφιακό πτυχίο – Για ποια πανεπιστήμια ισχύει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΜΠ: Φοιτητική ομάδα κατέκτησε την 1η θέση σε διεθνή διαγωνισμό, δεν τους πιάνει κανείς!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET