Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίουν Αθηνών