ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν 333 θέσεις εργασίας χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση το πτυχίο!

Τσέκαρε όλα τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά.

Neopolis Team

29 Ιανουαρίου, 2020

Τα ΕΛΤΑ προχωρούν σε 333 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, στην Αττική και γενικότερα σε όλη την Επικράτεια, με πλήρους απασχόληση για δύο μήνες και χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο στα χέρια.

Αν ψάχνεσαι δηλαδή για μια προσωρινή δουλειά και ίσα να βγάλεις κάποια χρήματα για να τα διαθέσεις όπως θες (ίσως και για ένα ταξιδάκι), τότε τι καλύτερο απ’ το να δουλέψεις μετά την εξεταστική για δύο μηνάκια στα ΕΛΤΑ;

Και όσον αφορά τις θέσεις εργασίας για τους υποψήφιους, αυτές αφορούν την κάλυψη οδηγών, εσωτερικής εκμετάλλευσης, διακομιστών και διανομέων. Πιο αναλυτικά:

Οι οδηγοί που θα προσληφθούν θα είναι 26 σε αριθμόμε εμπειρία τουλάχιστον 60 μηνών- και θα καλύψουν κατεπείγουσες ανάγκες σε υπηρεσιακές λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά.

Κύρια Προσόντα:

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων:

(i) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή

(ii) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

 • Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή
 • Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 • Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή
 • Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

♦Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση με δικαιολογητικά και προσόντα ΕΔΩ.


Από την άλλη, στην εσωτερική εκμετάλλευση θα προσληφθούν 120 άτομα, με τη ∆/νση Κέντρων ∆ιαλογής Αττικής να κατανείµει το προσωπικό ανάλογα µε τις λειτουργικές της ανάγκες. Στις θέσεις διακομιστών θα προσληφθούν 22 άτομα.

Απαιτούμενα Προσόντα – Εσωτερική Εκμετάλλευση:

1) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος:

 • Ενιαίου Λυκείου ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
 • Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
 • Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Απαιτούμενα Προσόντα – Διακομιστών:

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆ 580/1970.

♦ Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση με δικαιολογητικά και προσόντα ΕΔΩ.


Τέλος, για δύο μήνες πλήρους απασχόλησης θα καλυφθούν και οι θέσεις σε υπηρεσιακές λειτουργίες που εδρεύουν στην Ξάνθη, με 6 άτομα για διανομείς και 2 για εσωτερική εκμετάλλευση.

Απαιτούμενα προσόντα – Διανομείς:

1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2) Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Απαιτούμενα προσόντα – Εσωτερική Εκμετάλλευση:

1) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή

– Απολυτήριος τίτλος:

 • Ενιαίου Λυκείου ή
 • Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
 • Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
 • Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

♦ Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση με δικαιολογητικά και προσόντα ΕΔΩ.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 8 χρόνια φυλακή στη 18χρονη που σκότωσε τη φίλη της – Θέλει να περάσει Ιατρική!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στα Λατινικά Προσανατολισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Οι προτεινόμενες απαντήσεις στην Πληροφορική Προσανατολισμού

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα και οι απαντήσεις τους στην Πληροφορική Προσανατολισμού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα και οι απαντήσεις τους στη Χημεία Προσανατολισμού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα και οι απαντήσεις τους στα Λατινικά Προσανατολισμού!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET