ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΙΚΥ: Ξεκινά η οικονομική ενίσχυση 500€ σε φοιτητές – Κριτήρια και διαδικασία αίτησης!

Ένα βραβείο στους φοιτητές που εκπροσωπούν (πολύ επιτυχημένα συνήθως) τα ελληνικά ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Neopolis Team

27 Ιουνίου, 2024

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, και συγκεκριμένα στον περσινό Ιούλιο, ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστή η ιδέα του ΙΚΥ για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίοι διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.

Ένα χρόνο μετά, μπαίνει επιτέλους μπρος στη χρηματοδότηση αυτή, αφού δημοσιεύτηκε ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν/ακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες των ελληνικών ΑΕΙ, προκειμένου να λάβουν το βραβείο των 500 ευρώ μέσω συμμετοχής σε διαγωνισμούς για τα έτη 2024, 2025 και 2026.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 500€ για κάθε φοιτητή/τρια με ανώτατο όριο ανά συμμετέχουσα ομάδα το ποσό των 5.000€ (για ομάδες που έχουν περισσότερα των δέκα μελών).

Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 

Άρθρο 1 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

1) Κατόπιν πρόσκλησης του Ι.Κ.Υ. που θα αναρτάται στον ιστότοπό του και εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στην πρόσκληση, τα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ υποβάλλουν αιτήσεις για να ενισχυθούν ομάδες φοιτητών/τριων τους που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

2) Στις αιτήσεις τα Πανεπιστημιακά Τμήματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: (α) πληροφορίες για τις ομάδες τους, τους επιστημονικούς υπευθύνους και για τους διαγωνισμούς, στους οποίους προτίθενται να συμμετάσχουν, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, (β) τους διεθνείς διαγωνισμούς στους οποίους έχουν συμμετάσχει φοιτητικές ομάδες τους κατά το παρελθόν και τις επιτυχίες που έχουν σημειώσει στους διαγωνισμούς αυτούς, (γ) τον αριθμό των φοιτητών/ τριων από τους οποίους θα απαρτίζεται κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα.

3) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., επιλέγονται προς χρηματοδότηση ομάδες φοιτητών/τριων για να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

4) Το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. επιλέγει τις ομάδες που θα ενισχυθούν βάσει των εξής κριτηρίων. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. να επιλέξει, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, τις προτάσεις εκείνες που προτίθεται να ενισχύσει μέχρι το ύψος του ανώτατου κάθε φορά διαθέσιμου για τη δράση αυτή προϋπολογισμού, συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:

α) Κριτήρια που αφορούν στους διαγωνισμούς, όπως:

(i) η παράδοση, η εμβέλεια και η αναγνωρισιμότητα ενός διαγωνισμού,

(ii) ο αριθμός και το κύρος των συμμετεχόντων πανεπιστημίων σε κάποιο διαγωνισμό,

(iii) οι απαιτήσεις για την προετοιμασία της συμμετοχής στον διαγωνισμό,

(iv) οι διαδικασίες των κρίσεων,

(v) το ύψος των εξόδων συμμετοχής στον διαγωνισμό, τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τις ημέρες παραμονής στο εξωτερικό για τις ανάγκες του διαγωνισμού,

(vi) η διασύνδεση του διαγωνισμού με το πρόγραμμα σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών/τριων.

β) Κριτήρια που αφορούν στα Τμήματα, όπως:

(i) οι βάσεις εισαγωγής των φοιτητών/τριων σε αυτά,

(ii) η πιστοποίησή τους και η αξιολόγησή τους,

(iii) η συστηματική συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς,

(iv) οι επιδόσεις τους κατά τη συμμετοχή τους σε προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς,

(v) η προηγούμενη χρηματοδότησή τους από το Ι.Κ.Υ. για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς, η οποία μπορεί να αποτελεί λόγο για να προτιμηθεί η ενίσχυση κάποιων άλλων αιτούντων, χωρίς, όμως, να αποκλείεται ένα Τμήμα που σημειώνει διαρκώς επιτυχίες, να ενισχύεται κατ’ έτος, επιβραβεύοντας τη σταθερή επίδοσή του που αναδεικνύει τη χώρα διεθνώς.

5) Η χρηματοδότηση της συμμετοχής φοιτητών/τριων σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, αποκλείεται.

6) Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τα οικεία Τμήματα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους: α) Αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των φοιτητών/τριων, τον ΑΦΜ τους και τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής, ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση από το Ι.Κ.Υ.. β) Αποδεικτικό εγγραφής των εν λόγω φοιτητών/τριων στον διαγωνισμό για τον οποίο θα έχουν επιλεγεί.

7) Ομάδες φοιτητών/τριών που χρηματοδοτήθηκαν για τη συμμετοχή τους σε προκριματικό στάδιο διεθνούς διαγωνισμού, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και για το τελικό στάδιο του διαγωνισμού. Το βραβείο θα κατατίθεται από το Ι.Κ.Υ. απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που θα υποδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα Τμήματα σε αναλυτική κατάσταση που θα αποστέλλουν στο Ι.Κ.Υ., η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευθέντων φοιτητών/τριων, τον ΑΦΜ τους και τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής.

8) Εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τα οικεία τμήματα αποστέλλουν αυτεπάγγελτα στο Ι.Κ.Υ., βεβαίωση συμμετοχής από τον διοργανωτή του διαγωνισμού όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας καθώς και ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως η ανωτέρω βεβαίωση ή εάν από το περιεχόμενό της προκύπτει ότι ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ή δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός, το Ι.Κ.Υ. θα προβεί στην ανάκτηση της αντίστοιχης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 133397/Β2/12.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Β’ 2628).

Άρθρο 2 – ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

1) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγούνται βραβεία σε πρωτεύσαντες ή διακριθέντες σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς.

2) Το αργότερο έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, το ενδιαφερόμενο Τμήμα του ΑΕΙ υποβάλλει στο Ι.Κ.Υ.: (α) Αίτηση χορήγησης του βραβείου, η οποία υπογράφεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας που διακρίθηκε. (β) Βεβαίωση του διοργανωτή του διαγωνισμού όπου αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας που διακρίθηκαν καθώς και ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του. Εφόσον υπάρχει κατάταξη διάκρισης, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται επίσης η θέση που κατέκτησε η ομάδα ή τα μέλη της. (γ) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ..

3) Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί το βραβείο βάσει κριτηρίων ποιότητας και δυσκολίας του διαγωνισμού, λαμβανομένων ενδεικτικά υπόψη του αριθμού και της ποιότητας των συμμετοχών στον διαγωνισμό και της κατηγορίας διάκρισης. Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα θα πρέπει να καταθέτουν για τον σκοπό αυτό, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. καθώς και τυχόν πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που θα τους ζητήσει το Ι.Κ.Υ. κατά την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης του βραβείου.

4) Δικαιούχοι βραβείου είναι οι ομάδες εκείνες που διακρίθηκαν σε κάποιον διαγωνισμό και δεν έχουν προηγουμένως χρηματοδοτηθεί από το Ι.Κ.Υ. για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Σε διαγωνισμούς που υπάρχει κατάταξη διάκρισης θα πρέπει να βεβαιώνεται η θέση που κατακτήθηκε από την ομάδα ή τα μέλη της. Το ποσό του βραβείου θα ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό των 500 € ανά φοιτητή/τρια.

5) Μετά την έκδοση της απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. για τη βράβευση, το οικείο Τμήμα αποστέλλει στο Ι.Κ.Υ. εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση αυτή, αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των βραβευόμενων φοιτητών/τριων, τον ΑΦΜ τους και τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους σε τράπεζα της ημεδαπής, ώστε να τους κατατεθεί απ’ ευθείας η οικονομική ενίσχυση από το Ι.Κ.Υ.

6) Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του βραβείου και ανάκτησης του καταβληθέντος ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 133397/Β2/12.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Β’ 2628), σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για οποιονδήποτε λόγο ανακλήθηκε το βραβείο που δόθηκε στους δικαιούχους ή δεν έλαβε χώρα η βράβευσή τους. 7) Λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Παν/μιο Κρήτης εκδίδει κι αυτό πλέον ψηφιακό πτυχίο – Για ποια πανεπιστήμια ισχύει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΜΠ: Φοιτητική ομάδα κατέκτησε την 1η θέση σε διεθνή διαγωνισμό, δεν τους πιάνει κανείς!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Αιγαίου: Φοιτήτρια καταγγέλει την κακοποιητική συμπεριφορά ιδιοκτήτη εστιών στη Μυτιλήνη!

UNI LIFE & TIPS

ΜΜΕ ΕΚΠΑ: Φοιτήτρια stalkάρει τα προφίλ των πρώην της για εργασία της σχολής, μη ειρωνικά!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET