fbpx

Εξ αποστάσεως εξεταστική και εργαστηριακά μαθήματα σε όλα τα τμήματα αποφάσισε το ΠΑΔΑ!


Ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν πληροφορήσει τους φοιτητές τους για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η ιδιαίτερη αυτή εξεταστική που μας περιμένει, βρίσκεται πλέον και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κάνοντας γνωστό ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως για όλα τα τμήματα.

Η Σύγκλητος του πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική της συνεδρίαση στις 19/05 αποφάσισε να ισχύσει αυτή η μέθοδος για το τρέχον εξάμηνο, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια φοιτητών αλλά και καθηγητών. Με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο, αποφάσισε να ολοκληρωθούν τα κλινικά κι εργαστηριακά μαθήματα, αποκλείοντας έτσι κάθε λόγο για επιστροφή στους χώρους της σχολής. Το ζητούμενο εξάλλου ήταν να αποφευχθεί αυτή όπου γίνεται, με το ΠΑΔΑ να το καταφέρνει και να ανοίγει τις πύλες του ξανά για τους φοιτητές τον Σεπτέμβρη.

Η απόφαση της Συγκλήτου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/07 για την ολοκλήρωση της εξεταστικής, ώστε να πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια, ενώ για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, σημειώνεται συγκεκριμένα:

V. Τρόποι Εξέτασης των Φοιτητών

Α) Θεωρητικά Μαθήματα

Ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και το πλήθος των φοιτητών που θα συμμετάσχουν ανά μάθημα στις εξετάσεις, ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του/των Καθηγητή/ών στον/ους οποίο/ους το εκάστοτε Τμήμα έχει κάνει τη σχετική ανάθεση. Παρακάτω, παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι και οι τεχνικές για την εξέταση των φοιτητών όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Οδηγό με τίτλο «Τεχνικές και Σενάρια Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγησης και Εξέτασης με Ψηφιακά Εργαλεία στο ΠΑΔΑ» που έχει εκπονηθεί από το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» και το Εργαστήριο «Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων».

Εναλλακτικοί Τρόποι:

1) Εξέταση με εργασίες (ατομικές ή ομαδικές). Αποτελεί τον ευχερέστερο τρόπο εξέτασης και ενδείκνυται για μαθήματα με μικρό αριθμό φοιτητών. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και ανάλογα με τη φύση του μαθήματος μπορεί και να συνοδεύονται και από προφορική παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στον Οδηγό που έχει ήδη εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση και της προφορικής ./.. Σελίδα 9 της Πράξης 6/19-05-2020 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εξέτασης να γίνεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) εξεταστών ή/και επιτηρητών, προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερα το αδιάβλητο των εξετάσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 1η ενότητα (σελ 6-12) και στις ενότητες 4.1, 4.2 (σελίδες 21 -22) του «Οδηγού». Τονίζεται ότι, πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης των φοιτητών και καταγράφουν την επίδοση των φοιτητών σε εργασίες και ασκήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας οι οποίες και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ανάλογα με την περίπτωση, από τις εργασίες αυτές μπορεί να προκύπτει ο τελικός βαθμός ή ένα ποσοστό αυτού.

2) Γραπτή Εξέταση με αξιοποίηση των ειδικών εργαλείων που διαθέτουν τα συστήματα που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, που όλες βασίζονται στην αξιοποίηση των συστημάτων ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (eClass και moodle). Τεχνικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο σχετικό Οδηγό στην 2η ενότητα (σελ 13-19). Σε κάθε περίπτωση, επαφίεται στους υπεύθυνους εξεταστές να σχεδιάσουν τα θέματα με τρόπο που δε θα επιτρέπει την αντιγραφή και δε θα απαιτεί κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσεως αποτελούν μια καλή πρακτική για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξέτασης. Ο έλεγχος της εισόδου και η εξ’ αποστάσεως επιτήρηση στο σύστημα των φοιτητών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων που θα έχει προετοιμάσει το κάθε Τμήμα.

3) Προφορική Εξέταση: Να αξιοποιηθεί το σύστημα «MS TEAMS» για την εξέταση των φοιτητών προφορικά. Η εξέταση θα γίνεται σε ομάδες (10-20 φοιτητές ανά ώρα) με πρόγραμμα που θα έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές. Τα μικρόφωνα και οι κάμερες όλων των φοιτητών θα είναι ανοικτά. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών και θα υπάρχει αυστηρότητα στην ώρα εισόδου στο σύστημα από την πλευρά των φοιτητών. Προσπάθεια αντιγραφής ή εισόδου στο μάθημα σε μη προκαθορισμένη ώρα θα οδηγεί σε αποκλεισμό του φοιτητή από την εξέταση στο μάθημα. Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να εισάγονται στο μάθημα, να μένουν στο Lobby και να συμμετέχουν μετά από την αποδοχή τους από τον Εξεταστή. Τονίζεται ότι, η προφορική εξέταση θα οδηγεί και σε άμεση βαθμολόγηση. Παρότι φαίνεται ότι, είναι χρονοβόρα διαδικασία, καθώς επεκτείνεται ο χρόνος εξέτασης, θα πρέπει να τονιστεί ότι ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για τη διόρθωση και βαθμολόγηση. Προτείνεται η προφορική εξέταση να γίνεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) εξεταστών ή και επιτηρητών (σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων των Τμημάτων) προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερα το αδιάβλητο των εξετάσεων. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στην Ενότητα 3 (σελ 20) του Οδηγού.

Β) Εργαστήρια / Κλινικές

Τα εργαστήρια/κλινικές των μαθημάτων αναμένεται να εξετασθούν με την αξιοποίηση των υποδομών της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του τρόπου εξέτασης αποτελεί ευθύνη του/των Καθηγητή/ών στον/ους οποίο/ους το εκάστοτε Τμήμα έχει κάνει τη σχετική ανάθεση μαθήματος και της Συνέλευσης του Τμήματος. Σκοπός του επιλεγόμενου τρόπου εξέτασης είναι κατά πρώτον, η ορθή αξιολόγηση του φοιτητή με βάση το επίπεδο μελέτης, την κατανόηση της ύλης του μαθήματος και αποκτημένων γνώσεων, και κατά δεύτερον η εξασφάλιση, κατά το δυνατόν, του αδιάβλητου των εξετάσεων.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET