fbpx

Πανελλήνιες 2019: Έτσι θα υπολογίσεις τα μόρια εισαγωγής σου με το που πάρεις βαθμούς!


Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, αφού το υπουργείο Παιδείας λίγο πριν τις 13:00 μ.μ., ανακοίνωσε τις βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο results.it.minedu.gov.gr.

Παραδοσιακά θα αναρτηθούν και στους τοίχους των σχολικών συγκροτημάτων, όπου να σημειωθεί πως εκεί θα περιλαμβάνονται οι κωδικοί των υποψηφίων και τα βαθμολογικά στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά τα στοιχεία του κάθε ένα ξεχωριστά.

Το αμέσως επόμενο βήμα για τους υποψήφιους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και εκεί που πρέπει να δώσουν τη μεγαλύτερη προσοχή, είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, του οποίου η προθεσμία λήγει Δευτέρα 15 Ιουλίου.

Υπενθυμίζουμε πως το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα οριστικά επιστημονικά πεδία με τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ, όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο νέο Μηχανογραφικό Δελτίο. Στο νέο Μηχανογραφικό δε θα περιλαμβάνονται ΤΕΙ, ενώ θα έχει περισσότερα από 150 νέα τμήματα και προγράμματα σπουδών για τα οποία ΔΕΝ έχουν δοθεί ακόμη αναλυτικές πληροφορίες.

Μεγάλη προσοχή επισημαίνεται στην περίπτωση του Παιδαγωγικού Τμήματος, αφού φέτος λειτουργεί για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα προσφέρεται ως επιλογή σε όλα τα επιστημονικά πεδία. 

Με τον προσωπικό τους κωδικό, θα μπορούν οι υποψήφιοι να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (προσωρινή αποθήκευση).

Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπολογισμός Μορίων

Όπως θα δείτε παρακάτω, ο υπολογισμός των μορίων εισαγωγής δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο τρόπος είναι σχετικά περίπλοκος και λαμβάνονται υπόψη αρκετοί παράγοντες.

Ο υπολογισμός λοιπόν του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία γίνεται ως εξής:

i) Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο πολλαπλασιάζεται επί δύο.

ii) Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό.

iii) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται.

Ένας πιο σύντομος τρόπος για τον υπολογισμό των μορίων είναι κι αυτός ο ΠΙΝΑΚΑΣ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑTA

Υποψήφιος σε οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών έχει τους παρακάτω βαθμούς ανά μάθημα [(Οι βαθμολογίες στα μαθήματα σημειώνονται με α, β, γ και δ με προσέγγιση δεκάτου στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Οι βαθμοί α και β είναι στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (ΜΑΘΗΜΑ 1 και ΜΑΘΗΜΑ 2 αντίστοιχα με  συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 αντίστοιχα)]:

ΜΑΘΗΜΑ 1= α

ΜΑΘΗΜΑ 2=β

ΜΑΘΗΜΑ 3=γ

ΜΑΘΗΜΑ 4=δ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ={(α+β+γ+δ)x2+1,3xα+0,7xβ}x100

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Μαθήματα βαρύτητας 1 και 2)

ΜΑΘΗΜΑ 1=  12,4

ΜΑΘΗΜΑ 2=15,6

ΜΑΘΗΜΑ 3=16,8

ΜΑΘΗΜΑ 4=14,7

ΣΥΝΟΛΟ Α: Άθροισμα των γραπτών βαθμών: 12,4+15,6+16,8+14,7= 59,5 x2=119

ΣΥΝΟΛΟ Β: Μαθήματα βαρύτητας: 12,4×1,3+15,6×0,7=16,12+10,92=27,04

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (Α+Β)x100: 119+27,04=146,04 x100=14.604 μόρια

Τι ισχύει για τα ειδικά μαθήματα

Όσον αφορά Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Στο σύνολο μορίων του κάθε υποψηφίου (που έχει ήδη υπολογιστεί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Έστω ότι ο υποψήφιος του προηγούμενου παραδείγματος εξετάζεται και σε ειδικό μάθημα Ξένης γλώσσας με βαθμό 15,9 (το οποίο έχει συντελεστή 2)

Επομένως: ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 14.604+15,9x2x100=17784 μόρια

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.

Β. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Γ. Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Δ. Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Ε. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

ΣΤ. Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι ο υποψήφιος του προηγούμενου παραδείγματος εξετάζεται σε δύο (2) ειδικά μαθήματα, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, με βαθμούς 13,6 και 17,8 αντίστοιχα (συντελεστής βαρύτητας το 2). Επομένως ο βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. τους δηλαδή 15,7 και είναι:

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 14.604+15,7x2x100=17744 μόρια

Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές ή τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET