fbpx

Εαρινή εξεταστική: Πιθανό να αποφασίσει κάθε ΑΕΙ για δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εξετάσεις!


Το περσινό εαρινό εξάμηνο ήταν το πρώτο που μας έβαλε στο τριπάκι της εξ αποστάσεως εξεταστικής κι ενώ νομίζαμε πως θα είναι και το τελευταίο, ένα χρόνο μετά συνεχίζουμε να βαδίζουμε ακριβώς στο ίδιο μονοπάτι.

Αυτό σημαίνει πως και η φετινή εαρινή εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους δε θα μας γυρίσει πίσω στα αμφιθέατρα για τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων, αλλά θα διεξαχθεί με συνδυασμό τρόπων, όπως έγινε και τον Ιούνιο του 2020, όπου συγκεκριμένα υπήρχε η δυνατότητα:

α) γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεις,

β) εργαστηριακών ασκήσεων,

γ) γραπτής εξέτασης με φυσική παρουσία των φοιτητών,

δ) προφορικής εξέτασης με φυσική παρουσία των φοιτητών,

ε) γραπτής ή προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης.

Προς το παρόν δεν είναι 100% σίγουρη η εφαρμογή των παραπάνω, ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η κυβέρνηση κοιτάει κυρίως προς αυτήν την κατεύθυνση και άρα, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει στους τρόπους που ίσχυσαν και πέρσι τέτοια εποχή.

Το κομμάτι εκείνο που κρατά πίσω τους αρμόδιους να αποφασίσουν οριστικά, είναι οι φοιτητές που σπουδάζουν εκτός πόλης και λόγω της τηλεκπαίδευσης, αποφάσισαν να ξενοικιάσουν τα σπίτια τους και να επιστρέψουν στο πατρικό τους. Όπως ανέφερε σήμερα η Νίκη Κεραμέως σε εκπομπή του ΑΝΤ1: «Θα τεθεί το θέμα το πώς θα γίνουν οι εξετάσεις. Πιθανότερα να υπάρχει επιλογή, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, αλλά αυτό θα κριθεί με την Επιτροπή – υπάρχει ένας παράγοντας που αφορά τη μετεγκατάσταση φοιτητών».

Εφόσον λοιπόν εφαρμοστούν, τότε:

1. Στις περιπτώσεις β, γ και δ, όπου απαιτείται η φυσική παρουσία, θα πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ορίζεται εάν θα παρασχεθεί η δυνατότητα για την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε προγράμματος σπουδών.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου, ο διδάσκων του κάθε μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου, στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο επιλέγει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές.

Όπως έχουμε καταλάβει όλοι τα τελευταία εξάμηνα, σε άλλα μαθήματα είναι εύκολη η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξέτασης, ενώ σε άλλα δημιουργούνται παραπάνω δυσκολίες και κενά, που επηρεάζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Αυτή τη φορά τουλάχιστον, το θετικό συγκριτικά με το χειμερινό εξάμηνο, είναι ότι θα προσφέρεται η επιλογή και της δια ζώσης εξέτασης, με την οποία οι περισσότεροι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι κι απλώς θα κληθούν να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας.

Από την άλλη, στην περίπτωση της εξ αποστάσεως διεξαγωγής, τα πράγματα περιπλέκονται λίγο παραπάνω και οι κανόνες πολλαπλασιάζονται. Για αυτήν λοιπόν, ισχύουν τα εξής:

1. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, δύναται να παρέχεται ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, για τα οποία θα επιλεγεί ο εν λόγω τρόπος εξέτασης,

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 4624/2019 (Α’ 137),

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης,

δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.

3. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET