UNI LIFE & TIPS

Τι είναι τέλος πάντων αυτές οι Διδακτικές Μονάδες (ECTS) που ακούμε συνέχεια ως φοιτητές;

Με τη νέα φοιτητική χρονιά να έχει μόλις ξεκινήσει και με τον όρο “ECTS” να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά μπροστά μας, θεωρήσαμε χρήσιμο να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα: μα τι είναι επιτέλους αυτές οι Διδακτικές Μονάδες; Όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠΘ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα […]

Neopolis Team

8 Οκτωβρίου, 2018

Με τη νέα φοιτητική χρονιά να έχει μόλις ξεκινήσει και με τον όρο “ECTS” να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά μπροστά μας, θεωρήσαμε χρήσιμο να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα: μα τι είναι επιτέλους αυτές οι Διδακτικές Μονάδες;

Όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠΘ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά και ήδη εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Αυτό καθαυτό το ECTS σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια πανεπιστήμια για να θέσουν μια ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς.

Στην ουσία, πρόκειται για μια αριθμητική τιμή που συνοδεύει κάθε μάθημα της Σχολής κι αντιστοιχεί στον φόρτο εργασίας που χρειάστηκε ο φοιτητής, για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του ERASMUS και είχε σαν στόχο να διευκολύνει την αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολούθησαν οι φοιτητές, στα ιδρύματα του εξωτερικού. Πλέον όμως, έχει μπει στην καθημερινότητα των περισσότερων και μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων, βοηθώντας στην καλύτερη αξιολόγηση των φοιτητών εν’ όψει μεταπτυχιακών σπουδών κι όχι μόνο.

Το ΤΕΙ Πειραιά, έχει δημοσιεύσει κι αυτό έναν οδηγό σχετικά με τις Διδακτικές Μονάδες. Εκεί πληροφορούμαστε πως το ECTS έγινε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρέχει διαφάνεια με τα ακόλουθα:

  • Ένα σύνολο πληροφοριών για τους φοιτητές και το προσωπικό των ιδρυμάτων, τμημάτων/σχολών, με την οργάνωση και τη δομή του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα.
  • Οι ECTS διδακτικές μονάδες, που είναι μια αριθμητική τιμή για κάθε μάθημα, περιγράφουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
  • Το πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης, το οποίο δείχνει την επίδοση του φοιτητή με τρόπο κατανοητό, κοινά αποδεκτό και εύκολα μεταφερόμενο από το ένα ίδρυμα στο άλλο.
  • Tη συμφωνία επίδοσης, η οποία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών και τις ECTS μονάδες που θα κατοχυρωθούν στον φοιτητή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, δεσμεύοντας τα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS επιβάλλουν:

  1. να κατανέμονται οι ακαδημαϊκές μονάδες στα μαθήματα, έτσι ώστε να εκφράζουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μάθημα, να προσδιορίζουν την απαιτούμενη ποσότητα εργασίας σε σχέση με τη συνολική ποσότητα εργασίας που κρίνεται απαραίτητη για να συμπληρωθεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, να περιλαμβάνουν την διδασκαλία, την πρακτική άσκηση, τα σεμινάρια, την εργασία στο σπίτι, τα εργαστήρια, την απασχόληση στη βιβλιοθήκη και τις εξετάσεις ή άλλους τρόπους αξιολόγησης. Σύμφωνα με τους κανόνες τους ECTS, 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. Διδακτικές μονάδες επίσης κατανέμονται στις πρακτικές ασκήσεις και στην προετοιμασία διατριβών με την προϋπόθεση ότι αποτελούν μέρος κανονικών προγραμμάτων σπουδών και του ιδρύματος υποδοχής και του ιδρύματος προέλευσης. Οι διδακτικές μονάδες απονέμονται στους φοιτητές μόνον όταν αυτοί έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στα συγκεκριμένα μαθήματα,
  2. να παρουσιάζουν τα πανεπιστήμια ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων που προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδημαϊκές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα,
  3. να υπογράφεται, ΠΡΙΝ από την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσημη «Σύμβαση Εκμάθησης» (learning agreement) μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης, του πανεπιστημίου υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών του σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα «πιστοποιητικό βαθμολογίας», το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις του σπουδαστή,
  4. το πανεπιστήμιο υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσημο «πιστοποιητικό βαθμολογίας» με τους τίτλους των μαθημάτων και τις μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα,
  5. το πανεπιστήμιο προέλευσης να αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα-εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους χορηγούνταν από το πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.
  6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι όσο το δυνατόν περισσότερα πανεπιστήμια πρέπει να στραφούν προς ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων που είναι δοκιμασμένο, και ότι, στις παρούσες συνθήκες, το ECTS είναι το καλύτερο πρότυπο που υπάρχει. Τα πανεπιστήμια που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο του ERASMUS ενθαρρύνονται έντονα, συνεπώς, να καταρτίσουν σχέδια για την εφαρμογή του ή του ECTS ή, εάν εφαρμόζουν ήδη το σύστημα πειραματικά, να επεκτείνουν τη χρήση του σε ευρύτερο φάσμα Τμημάτων / Σχολών.

Εν τέλει όμως, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του ECTS;

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο ECTS παίρνουν όλες τις διδακτικές μονάδες για την ακαδημαϊκή τους εργασία που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο στο ECTS ίδρυμα και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν αυτές τις διδακτικές μονάδες από το ένα ίδρυμα στο άλλο, αρκεί να προϋπάρχει συμφωνία μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν.

Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών που έχει προηγούμενα καθορισθεί από τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής, θα γίνει αυτόματα η μεταφορά των διδακτικών μονάδων και ο φοιτητής θα μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμα σπουδών στο ίδρυμα προέλευσης χωρίς να χάνει χρόνο ή διδακτικές μονάδες. Εάν ο φοιτητής αποφασίσει να μείνει στο ίδρυμα υποδοχής και να πάρει το δίπλωμά του εκεί οφείλει να προσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών του στους νόμους και στους κανόνες της χώρας υποδοχής, του ιδρύματος και του τμήματος. Οι φοιτητές που επιλέγονται από κάθε ίδρυμα για να συμμετάσχουν στο ECTS μπορούν να πάρουν υποτροφία μόνο αν πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις επιλογής για μια υποτροφία ERASMUS.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Παν/μιο Κρήτης εκδίδει κι αυτό πλέον ψηφιακό πτυχίο – Για ποια πανεπιστήμια ισχύει!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΜΠ: Φοιτητική ομάδα κατέκτησε την 1η θέση σε διεθνή διαγωνισμό, δεν τους πιάνει κανείς!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Παν. Αιγαίου: Φοιτήτρια καταγγέλει την κακοποιητική συμπεριφορά ιδιοκτήτη εστιών στη Μυτιλήνη!

UNI LIFE & TIPS

ΜΜΕ ΕΚΠΑ: Φοιτήτρια stalkάρει τα προφίλ των πρώην της για εργασία της σχολής, μη ειρωνικά!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET