ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα ΤΕΙ «αλλάζουν όνομα» για ακόμη μία φορά;

Στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, η Επιτροπή των Προέδρων ΤΕΙ ετοίμασαν σειρά προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι των ΤΕΙ προτείνουν: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και  την  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών και β) τον […]

Neopolis Team

26 Νοεμβρίου, 2015

Στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας, η Επιτροπή των Προέδρων ΤΕΙ ετοίμασαν σειρά προτάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι των ΤΕΙ προτείνουν:

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και  την  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών και

β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια  και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

2. Εφεξής, όπου σε διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλου νομικού κειμένου αναφέρεται ο όρος «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» ή «Τ.Ε.Ι.» νοείται το «Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο».

Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  νόμου  ισχύουν  οι  ακόλουθοι  ορισμοί,  οι  οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:

α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.

γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι.

δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.

ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΕΘ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ  ΓΙΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και τα νομοθετήματα που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να στοχεύουν:
•    Στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με δυνατότητα απονομής διδακτορικών διπλωμάτων.
•    Στην ενοποίηση της ορολογίας για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης.
•    Στην ισότιμη αντιμετώπιση και εκπροσώπηση του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και τις δομές χάραξης στρατηγικής του ΥΠΠΕΘ.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4009/2011
Άρθρο …

Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και  την  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια  και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
2. Εφεξής, όπου σε διάταξη νόμου, διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλου νομικού κειμένου αναφέρεται ο όρος «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» ή «Τ.Ε.Ι.» νοείται το «Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο».

Άρθρο …
Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  παρόντος  νόμου  ισχύουν  οι  ακόλουθοι  ορισμοί,  οι  οποίοι συμπληρώνονται από τους αναφερόμενους στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Α.Ε.Ι.
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι.
δ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ε) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το πρυτανικό συμβούλιο Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
στ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ζ) «Αντιπρύτανης»: ο αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ι) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ια) «Διευθυντής Τομέα»: ο διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.
ιβ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Βαθμίδες μελών ΔΕΠ νοούνται οι εξής: αα) Καθηγητή, ββ) Αναπληρωτή Καθηγητή, γγ) Επίκουρου Καθηγητή, δδ) Λέκτορα Πανεπιστημίου/Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

Άρθρο …
Αρμοδιότητες Συμβουλίου και Συγκλήτου

1. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 10 (σημ. αρμοδιότητες Συμβουλίου) του άρθρου 8  του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,».
2. Η περίπτωση ιη’ της παραγράφου 20 (σημ. αρμοδιότητες Συγκλήτου) του άρθρου 8  του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναριθμείται σε ιθ΄ και προστίθεται περίπτωση ιη’:
«ιη) την έγκριση των τροποποιήσεων του τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού του ιδρύματος».
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 8  του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«17. α) Ο πρύτανης ορίζει για την υποβοήθησή του έργου του καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αντιπρυτάνεις, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, με απόφασή του που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Με την απόφαση ορισμού των αντιπρυτάνεων καθορίζεται και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Οι υπηρετούντες αναπληρωτές πρυτάνεις εφεξής νοούνται ως αντιπρυτάνεις.

Άρθρο …
Γραμματέας

Η αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο γραμματέας επιλέγεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος, …»

Άρθρο …
Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό

1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) για τα Πανεπιστήμια και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) για τα ΤΕΙ, για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού επιστημονικού και οργανωτικού έργου ισχύουν για όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.
2. Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες του ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των Επίκουρων Καθηγητών και Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 2 της παραγράφου Δ του άρθρου 4 του ν.2916/2001 (Α’ 114).
3. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε υποψήφιοι Διδάκτορες είτε άτομα εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες δια πράξεως του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ανάπτυξη της έρευνας, της διδασκαλίας, του κλινικού έργου, την προώθηση, αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης της γνώσης, την οργάνωση σεμιναριακών κύκλων εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού χαρακτήρα.
β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γ.Σ. του Τομέα και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη.
γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α΄ 173) στην περίπτωση Τ.Ε.Ι.
δ) Λεπτομερειακά θέματα για την  πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’  της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού αυτού γίνεται από κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι., χρήση ταμειακών διαθεσίμων του Ιδρύματος προηγουμένων ετών, υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ευρωπαϊκά κονδύλια. Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.
5. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.
6. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 31.8.2015.

Άρθρο …
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ

Οι απόφοιτοι εισαγωγικών κατευθύνσεων ή κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου, σε Τμήματα ΤΕΙ που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» από συγχώνευση παλαιοτέρων Τμημάτων με θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα,  συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών Τμημάτων τα οποία αντιστοιχούν στην κατεύθυνση σπουδών που παρακολούθησαν. Η παραπάνω ρύθμιση αφορά τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και νεότερους.

Άρθρο …
Διδακτορική διατριβή – Προγράμματα διδακτορικών σπουδών

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»

Άρθρο …
Συμβούλιο της ΑΔΙΠ

Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: αα) στη σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων για τους υποψήφιους της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2, ββ) στη σύνοδο των Πρυτάνεων των Τ.Ε.Ι.  για τους υποψήφιους της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2, και γγ) στη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τους υποψήφιους της περίπτωσης στ’ της ίδιας παραγράφου. Εκάστη σύνοδος, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών της και με αιτιολογημένη απόφαση επιλέγει τα αντίστοιχα μέλη της ΑΔΙΠ από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.»

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο …
Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση
1.  Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και οι συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με: α) με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), β) το ΠΔ 407/80 (Α’ 112), και γ) το ΠΔ 163/2002 (Α’ 149) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις  δυνάμει Υπουργικών Αποφάσεων ή χρήση ταμειακού υπόλοιπου προηγουμένων οικονομικών ετών  των Ιδρυμάτων.
2. Συμβάσεις Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) ή Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) ή ΕΛΚΕ, που λειτουργούν μέσα σε αυτά και φυσικών προσώπων τα οποία απασχολήθηκαν και απασχολούνται σε αυτά με οποιαδήποτε νομική σχέση, οι οποίες:
α) έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
β) έγιναν σε εκτέλεση ομόφωνων αποφάσεων των οργάνων Διοίκησής τους,
γ) αφορούσαν στην αντιμετώπιση αναγκών φύλαξης και ασφάλειας των χώρων εγκαταστάσεων κυριότητας, χρήσης και εγκατάστασής τους και
δ) δεν επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά καλύφθηκαν από ίδιους πόρους, είναι νόμιμες.
Οι ανωτέρω δαπάνες οι οποίες καταβλήθηκαν για τον σκοπό αυτό και αφορούν σε αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις, επιδόματα και κάθε είδους παροχές των ανωτέρω φυσικών προσώπων, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
3.  Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985, εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων αυτών.
4. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των ερευνητών φορέων.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως ακολούθως:
«ε) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α΄ 114)».
6. Οι διατελούντες Πρυτάνεις και Πρόεδροι των ΑΕΙ ασκούντες ενεργώς τα καθήκοντά τους δύναται να εξαντλήσουν την τετραετή θητεία τους ανεξαρτήτως  καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας
7. Η παράγραφος 1. α) του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195/06-09-2011) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης γίνεται με την εκάστοτε διαδικασία της περίθαλψης των ανασφαλίστων και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης είναι άμεση με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 συμπληρώνεται ως εξής: «Κατ΄εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο Κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ».

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Το «Νησί των Νεκρών» είναι το ελληνικό νησάκι στο οποίο δε θα κλείσουμε ποτέ διακοπές!

ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στα σόσιαλ μίντια με τον θάνατο του Manolo σε ηλικία μόλις 26 ετών!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Μηχανογραφικό: Μέχρι την Πέμπτη η προθεσμία – Τα τμήματα που κερδίζουν τις προτιμήσεις!

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Διακοπές στην Αλβανία ψηφίζουν οι Έλληνες, ρίχνουν άκυρο στα ακριβά νησιά της Ελλάδας!

SPILL THE TEA

Σε άλλα νέα, η Sydney Sweeney κάνει tour στα ελληνικά νησιά και όλοι την ψάχνουν!

ΕΛΛΑΔΑ

Οι 10 πιο περιζήτητοι εργοδότες στον κλάδο της Τεχνολογίας στην Ελλάδα!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET