fbpx

Αυτές είναι οι 10 σχολές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα!


Πολλοί είναι εκείνοι οι μαθητές που επιλέγουν στο μηχανογραφικό τους σχολές με γνώμονα την επαγγελματική τους αποκατάσταση στη συνέχεια. Γνωρίζοντας τον βαθμό ανεργίας, προτιμούν να φοιτήσουν σε τμήματα που θα τους προσφέρουν άμεσα μία δουλειά, ακόμα κι αν δεν ήταν στις προτιμήσεις τους.

Ωστόσο υπάρχουν τμήματα σε Πανεπιστήμια που προσφέρουν πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές, παρ’όλο που δεν είναι τόσο αξιοπρόσεκτα, όπως τα ακόλουθα:

1. Επιστημών Θάλασσας Αιγαίου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ως θαλασσολόγος – ιχθυολόγος λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Πρόκειται για ένα τμήμα που σκοπό έχει την παραγωγή επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον, την αλιευτική διαχείριση και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η οικονομία της χώρας μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες δραστηριότητες αφού διαθέτει 6.000 νησιά και περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Η αλιεία είναι ένας επίσης σημαντικός τομέας που συντηρεί άμεσα ή έμμεσα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στη νησιωτική χώρα.

2. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Πολυτεχνείο Ξάνθης και Κρήτης

Ως μηχανολόγος μηχανικός λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Πρόκειται για τμήμα που προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες αναγκαίες για τον δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Οι διπλωματούχοι θα μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σχετικά με θέματα επενδύσεων εισαγωγής νέων τεχνολογιών, εργονομικού σχεδιασμού και ασφάλειας της εργασίας, αλλά και να απαρτίσουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων για την διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον έχουν τα εφόδια ως στελέχη ή ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες να προετοιμάσουν και να προχωρήσουν στην επιστημονική λήψη αποφάσεων ύστερα από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση).

3. Αγροτικής Ανάπτυξης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης &Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ως γεωπόνος-αγροτοοικο-νομολόγος λογίζεται ο απόφοιτος των τμημάτων.

Πρόκειται για τμήματα που σκοπός τους είναι να καλλιεργήσουν γνώσεις στους φοιτητές σχετικά με τους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροτικής οικονομίας για την αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της ελληνικής γεωργίας. Η Γεωπονία συνεργάζεται με πολλές βασικές επιστήμες, όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική, όπως και τις πιο σύνθετες, όπως η Οικονομία και η Οικολογία.

4. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ως μηχανικός τεχνολογίας υλικών – σχεδίασης κατασκευών και υλικών τεχνολογίας λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα γίνονται μηχανικοί ικανοί να σχεδιάζουν ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή, θα μπορούν να μελετούν την σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών, ενώ θα έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιούν τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

5. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ως οικονομολόγος – manager – marketeer λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι σε θέση να συνδυάσουν γόνιμα την αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, την Πληροφορική και τις επικοινωνίες στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. Οι σπουδές στο τμήμα έχουν διεθνή διάσταση καθώς διδάσκουν αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια πρώτης γραμμής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στην έρευνα.

6. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας & Κεντρικής Μακεδονίας

Ως στέλεχος Logistics λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων – υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Ασκεί τεράστια επίδραση στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

7. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ως πληροφορικός – σχεδιαστής προϊόντων πολιτισμού και επικοινωνίας με χρήση νέων τεχνολογιών λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Κύρια ενασχόληση των πτυχιούχων είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοαστουκιών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας. Μπορούν να απασχοληθούν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία, με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία.

8.  Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ως πληροφορικός λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

To τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών: Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (ΣΕΔ) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΗΥ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικό-τητα (e-business) και η-Διακυβέρνη-ση (e-goverment).

9. Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης  – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ως οικονομολόγος Διοίκησης λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, ενώ το τμήμα καλύπτει τις ανάγκες νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών προκειμένου να ανταποκριθούν στην έρευνα και την προαγωγή της τεχνογωσίας στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και της Μηχανικής της Διοίκησης. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά να ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

10. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ως γεωπόνος λογίζεται ο απόφοιτος του τμήματος.

Εξειδικευμένοι σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στον γεωργικό-μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα, θα είναι οι πτυχιούχοι. Το τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο και έχει να επιδείξει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, καθώς αποτελεί τον κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στη γεωργία της χώρας μας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος, τη διαχείριση των υδατικών πόρων, τις γεωργικές κατασκευές κτλ.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET