fbpx

Το Παν. Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει 100 υποτροφίες ύψους 1200€ σε φοιτητές του!


Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει 100 ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/ριες των Τμημάτων του που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

α. φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια

β. φοιτητές από χαμηλά κοινωνικόοικονομικά στρώματα

γ. φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Οι υποτροφίες αυτές διανέμονται στα 22 Τμήματα Σπουδών του Πανεπιστημίου ως εξής:

  • τέσσερις (4) υποτροφίες για κάθε Τμήμα του ΠΔΜ (4*22=88 υποτροφίες)
  • δώδεκα (12) υποτροφίες θα διατεθούν σε φοιτητές/ριες τμημάτων του ΠΔΜ, με βάση την σειρά κατάταξης των μορίων τους σε έναν κοινό Πίνακα Επιλεγόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο/η φοιτητής/ρια με το υψηλότερο εκατοστό των μορίων του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του εκατοστού προκρίνεται ο/η φοιτητής/ρια με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

Το διάστημα που θα καλύψει η υποτροφία στέγης είναι από 1/09/2020 ως και 30/6/2021 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για κάθε υποτροφία 1200€. Όσο για την περίοδο υποβολής αιτήσεων, το ΠΔΜ ανακοινώνει πως έχει παραταθεί μέχρι τις 14:00 στις 31/03/2021, Τετάρτη.

Παρακάτω η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες 1 όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΠΔΜ, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(1) Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικά έτος (2019) να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο/η φοιτητής/ια περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(2) Δεν λαμβάνουν κατά τη διάρκεια λήψης της Υποτροφίας επιδότησης στέγης άλλου είδους σχετική επιδότηση ενοικίου ή διαμονή στις εστίες του ιδρύματος.

(3) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ και δεν έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις.

(4) Δεν έχουν υπερβεί, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020, το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

(5) Έχουν περάσει τουλάχιστον το 40% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά στο όριο του 40% των μαθημάτων, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της ΜΥΦΕΟ. Για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες δεν ισχύει η προϋπόθεση των μαθημάτων.

(6) Σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40Km από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων του ή και της μόνιμης κατοικία του.

(7) Δεν διαθέτουν οι ίδιοι/ες ή οι γονείς τους, ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου σπουδών και των κοινοτήτων αυτού.

(8) Δεν εκπονούν την πρακτική τους άσκηση εκτός του Νομού διαμονής των σπουδών τους.

Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

Α. Ως «Ευπαθείς/Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ)» χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Ενδεικτικά στις ΕΚΟ ανήκουν τα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α), φοιτητές με οικονομική αδυναμία, μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά, φοιτητές με ψυχικά προβλήματα, φοιτητές με σοβαρές παθήσεις, φοιτητές στο φάσμα του αυτισμού (Ν 4019/2011).

Β. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους (Ν. 4488/2017).

Γ. Ως «Εξαρτώμενα μέλη» θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

Δ. Ως «Μέλη Οικογένειας του/της Υποψηφίου/ας» λαμβάνονται υπόψη τα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ως Υπόχρεοι/ες ή Εξαρτώμενα Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του/της φοιτητή/ιας, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019 στην οποία ο/η φοιτητής/ια είναι υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος.

Ε. Ως «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγούμενου της υποτροφίας φορολογικού έτους 2019 το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική δήλωση την οποία ο/η φοιτητής/ια είναι Υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος.

ΣΤ. Ως «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» γίνεται αντιληπτό, το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τα Μέλη της Οικογένειας του/της Υποψηφίου/ας. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2019 στις οποίες ο/η φοιτητής/ια είναι Υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ’ όψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Ζ. Ως «Τόπος Μόνιμης Κατοικίας» θεωρείται η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο/η φοιτητής/ια και οι γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη ή ο/η σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων-όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής. 4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α’. Εισοδηματικά κριτήρια:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια οι Φοιτητές/ιες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500).

Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι Φοιτητές/ιες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.500).

Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι Φοιτητές/ιες με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 8000).

Τα μόρια των περιπτώσεων A1, A2, A3 δεν αθροίζονται.

Β’ Εκπαιδευτικά Κριτήρια

Ο/Η φοιτητής/ια που έχει περάσει:

Β.1 το 40% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2 το 50% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) λαμβάνει 30 μόρια.

Β.3 το 75% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) λαμβάνει 40 μόρια.

Β.4 το 100% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) λαμβάνει 50 μόρια.

Τα μόρια των περιπτώσεων Β1, Β2, Β3, Β4 δεν αθροίζονται.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές δεν ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια.

Γ΄. Koινωνικά Κριτήρια

Γ.1. Οικογενειακή κατάσταση

Ο/Η φοιτητής/ια που είναι:

Γ.1.1 Γονέας με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 12 μόρια.

Γ.1.2 Γονέας με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 10 μόρια.

Γ.1.3 Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Γ.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια.

Γ.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια.

Γ.1.6 Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.

Γ.1.7 Ορφανός από δύο γονείς λαμβάνει 6 μόρια. 

Γ.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές (εντός του ορίου ν+2) σε ΑΕΙ της Ελλάδας-εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο/η φοιτητής/ια και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

(1) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Γ.1.1, Γ.1.2, Γ.1.3, Γ.1.4 και Γ.1.5.

(2) Οι κατηγορίες Γ.1.6 και Γ.1.7 αντιστοίχως μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Γ.1.4 ή Γ.1.5.

(3) Τα μόρια των κατηγοριών Γ.1.1, Γ.1.2 και Γ.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας

Γ.2. Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ)

1. Ο/Η φοιτητής/ια που:

Γ.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 30 μόρια.

Γ.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 4452/2017 (Α΄17), λαμβάνει 20 μόρια.

Γ.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας/σα, ή (δ) πρόσφυγας/σα, λαμβάνει 20 μόρια.

Γ.2.4 Είναι απεξαρτημένος/η από ουσίες, φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή οροθετικός, λαμβάνει 20 μόρια.

Γ.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Γ.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Γ.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές λαμβάνει 10 μόρια.

2. Ο/Η φοιτητής/ια που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Γ.2.1 και Γ.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.

3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Γ.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς ο/η φοιτητής/ια που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 20 μόρια.

4. Η ιδιότητα του/της παλιννοστούντος/ουσας, ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του ίδιου του/της φοιτητή/ιας. 6

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων, υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών, κ.τ.λ.) εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία δημοσιεύεται από την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ), ενώ παράλληλα δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Επιτροπής Ερευνών (https://rc.uowm.gr/).

2. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://applications.uowm.gr/ (Πρότυπο της Αίτησης βρίσκει κανείς στο Παράρτημα 1)

3. Οι φοιτητές/ιες οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής Αίτησης όπως παρουσιάζονται ενδεικτικά στο Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκλησης, με την παράλληλη υποχρέωση επισύναψής των αντίστοιχων επισήμων και επικυρωμένων δικαιολογητικών σε μορφή PDF²:

i. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ).

ii. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ατομικό εισόδημα θα πρέπει να προσκομίσουν το δικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα παράλληλα με το οικογενειακό.

iii. Αντίγραφο της πρόσφατης φορολογικής δήλωσης των γονέων ή και του/της ιδίου/ίας (Ε1), εφόσον υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και ο/η ίδιος/α. Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

iv. Πιστοποιητικό Επίδοσης που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος και βεβαιώνει ότι ο/η φοιτητής/ια έχει περάσει ένα ποσοστό μαθημάτων (40%, 50%, 75% ή 100%) των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Αυτό το πιστοποιητικό δεν χορηγείται από τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι εγράφησαν για σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

v. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

vi. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της φοιτητή/ιας και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή του συζύγου και των τέκνων του, εφόσον έχει δική του οικογένεια.

vii. Το μισθωτήριο συμβόλαιο του σπιτιού το οποίο μισθώνει ο/η φοιτητής/ια εκτυπωμένο από την ΑΑΔΕ το οποίο να καλύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα χορηγηθεί η υποτροφία (Σεπτέμβριος 2020 ως Ιούνιος 2020). Σε 2 Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση ως ξεχωριστό αρχείο PDF. Κάθε δικαιολογητικό-αρχείο PDF δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 15 ΜΒ. Το εκάστοτε δικαιολογητικόαρχείο PDF θα πρέπει να ονοματίζεται με την εξής μορφή: Επίθετο αιτούντος/ουσας_Όνομα δικαιολογητικού π.χ., Παπαγιάννης_ εκκαθαριστικό. 7 περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

viii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να αναφέρει: (Παράρτημα 2)

(1) την μη κατοχή ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή του Δήμου φοίτησης

(2) την μη λήψη άλλου επιδόματος ενοικίου

(3) την μη διαμονή στις Εστίες του ιδρύματος

(4) την μη παροχής στέγης από άλλο φορέα

(5) ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή.

ix. Για την απόδειξη των κριτηρίων οικογενειακής κατάστασης Γ.1.3 και Γ.1.6 του κεφαλαίου Γ του παρόντος κανονισμού:

(1) Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή

(2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισμένο τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή

(3) Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή

(4) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ια είναι ορφανός/η από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

x. Ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/ια είναι ορφανός/η από δύο γονείς. Υποβάλλεται μόνον από τους/τις φοιτητές/ιες οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Γ.1.7 του κεφαλαίου Γ του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

xi. Βεβαίωση ότι αδελφός/η του Υποψήφιου ήταν προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας κατά το ακαδ. έτος 2019/20 και δεν είχε ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Υποβάλλεται μόνον από τους/τις φοιτητές/ιες οι οποίοι, κατά δήλωση τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Γ.1.8 του κεφαλαίου Γ του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

xii. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης των αδελφών (Έντυπο Ε9) του/της φοιτητή/ιας–φοιτητών εξαρτώμενων μελών- Οι ανωτέρω βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλονται μόνον από τους Υποψηφίους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Γ.1.8 του κεφαλαίου Γ του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 8

xiii. Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά τα κοινωνικά κριτήρια Γ.2.1, Γ.2.2, Γ.2.5 και Γ.2.6 του κεφαλαίου Γ του παρόντος κανονισμού: (1) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο είναι εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

xiv. Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά το κοινωνικό κριτήριο Γ.2.3 του κεφαλαίου Γ του παρόντος κανονισμού:

(1) Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/ια, κατά δήλωσή του/της, είναι πρόσφυγας.

(2) Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/ια, κατά δήλωσή του/της, είναι παλιννοστήσας/ασα.

(3) Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά.

(4) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στην Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης.

xv. Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά το κοινωνικό κριτήριο Γ.2.7 του κεφαλαίου Γ του παρόντος κανονισμού:

(1) Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον/στην ίδιο/α (αν είναι γονέας) ή στην οικογένειά του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.

xvi. Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά το κοινωνικό κριτήριο Γ.2.3 του κεφαλαίου Γ του παρόντος κανονισμού:

(1) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε το πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.

(2) Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή του πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή Αποφυλακιστήριο (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες της Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

(3) Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου

Σημείωση Α. Η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων όπως αυτή έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ διαθέτει το δικαίωμα, κατά την διαδικασία του ελέγχου επιλεξιμότητας, να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να αιτηθεί από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο.

Σημείωση Β. Τα δικαιολογητικά (vi, vii, viii) πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης του/της φοιτητή/ιας.

4. Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιοδήποτε τρόπο, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η Αίτηση απορρίπτεται.

5. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων ορίζεται με την ανάρτηση της παρούσας, έως τις 26/02/2021 και ώρα 12.00 μ.μ..

Η διαδικασία για τη χορήγηση των υποτροφιών έχει ως εξής:

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας των υποψήφιων φοιτητών/ιών και καταρτίζουν πίνακα ανά τμήμα με τους/τις επιλεγέντες/ούσες και επιλαχόντες/ούσες της υποτροφίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο/η φοιτητής/ια με το υψηλότερο εκατοστό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του εκατοστού προκρίνεται ο/η φοιτητής/ια με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

7. Αφού καλυφθούν οι θέσεις για τις τέσσερις υποτροφίες ανά Τμήμα του ΠΔΜ, τότε καταρτίζεται ενιαίος πίνακας κατάταξης των δικαιούχων και οι 12 φοιτητές/ιες με την υψηλότερη κατάταξη στον πίνακα προκρίνονται για τη χορήγηση της υποτροφίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο/η φοιτητής/ια με το υψηλότερο εκατοστό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του εκατοστού προκρίνεται ο/η φοιτητής/ια με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη Αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση), ή υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικοοικονομικό, εκπαιδευτικό κριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

9. Η επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα επί των Αιτήσεων, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Συγκεκριμένα αναρτώνται σε Πίνακα Επιλεγέντων ανά Τμήμα, Πίνακα Επιλεγέντων επί του συνόλου, και Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων ενώ οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων αιτήσεων. Οι Πίνακες αναρτώνται όλοι ψευδωνυμοποιημένοι, ήτοι με αντικατάσταση των χαρακτηριστικών στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – τα οποία καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση των φοιτητών – με ψευδώνυμο (λ.χ. αρχικά ονοματεπωνύμου, αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης ή αριθμό μητρώου υποψηφίου ή άλλο κατά περίπτωση εμπιστευτικό μοναδικό αναγνωριστικό) και διατήρηση των εν λόγω χαρακτηριστικών χωριστά. 

10. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων ασκούνται στην επιτροπή Ενστάσεων που ορίστηκε από την Επιτροπή Ερευνών για το έργο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ. Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμο τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Τυχόν δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων περιορίζεται στον Πίνακα Επιλεγέντων και στον Πίνακα Επιλαχόντων.

11. Ακολούθως η ΜΥΦΕΟ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους/στις δικαιούχους φοιτητές/ιες. Για την καταβολή των υποτροφιών η Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ θα συνάψει σύμβαση με τον/την εκάστοτε φοιτητή/ια. Για την προετοιμασία της σύμβασης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) Συμπλήρωση και καταγραφή εντύπου Στοιχείων Φυσικών Προσώπων

(2) Πιστοποιητικό επίδοσης από το οικείο Τμήμα φοίτησης του ΠΔΜ για τα μαθήματα που έχει περάσει ο/η φοιτητής/ια το προηγούμενο έτος σπουδών 2019-2020

(3) Βεβαίωση Απογραφής στον ΕΦΚΑ

(4) Υπεύθυνη Δήλωση Περιστασιακής Απασχόλησης

(5) Συμπλήρωση και Υπογραφή Ονομαστικής Κατάστασης

Ενώ για την καταβολή των χρημάτων τα ακόλουθα:

(1) Σύμβαση Υποτροφίας (υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ και τον φοιτητή).

(2) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή (Παράρτημα 2).

(3) Πιστοποιητικό Επίδοσης από το οικείο Τμήμα φοίτησης του ΠΔΜ για τα μαθήματα που έχει περάσει ο/η φοιτητής/ια το τελευταίο εξεταζόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Ωφελούμενοι/ες της παρούσας υποτροφίας είναι οι φοιτητές/ιες που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που θα ορισθεί.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον/στην φοιτητή/ια με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

3. Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΕΛΚΕ και του/της υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του/της από τη χορήγηση της υποτροφίας, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των εντύπων που συνοδεύουν την πληρωμή καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας απόφασης -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στην Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία. Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου, ο/η 11 οποίος/α φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα δέκα (10) μηνών (από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ενώ η καταβολή τους θα γίνεται σε μία δόση τον Ιούλιο 2021 και θα ανέρχεται στο ποσό των (α) εκατόν είκοσι ευρώ (120€) μηνιαίως για τους/τις υποτρόφους, ήτοι 1200€ συνολικά.

2. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή μέρους της υποτροφίας, η υποτροφία στέγης της ΜΥΦΕΟ επιστρέφεται στο ακέραιο. Στην περίπτωση που απαιτείται η επιστροφή από τον/την υπότροφο της καταβληθείσας υποτροφίας, το ποσό επιστρέφεται από τον/την υπότροφο εντός 30 ημερολογιακών ημερών, στον λογαριασμό του προγράμματος που θα του κοινοποιηθεί από την ΜΥΦΕΟ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

3. Σε περίπτωση που ο/η υπότροφος επιλέξει να μείνει στην φοιτητική εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή μέρους της υποτροφίας, η υποτροφία στέγης της ΜΥΦΕΟ επιστρέφεται στο ακέραιο. Στην περίπτωση που απαιτείται η επιστροφή από τον/την υπότροφο της καταβληθείσας υποτροφίας, το ποσό επιστρέφεται από τον/την υπότροφο εντός 30 ημερολογιακών ημερών, στον λογαριασμό του προγράμματος που θα του κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Ερευνών του ιδρύματος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

4. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας της ΜΥΦΕΟ, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

5. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας της ΜΥΦΕΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 12

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και με την προσκόμιση των αναγκαίων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά θα ορίζονται με την προκηρυχθεισομένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας. Το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 και διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα κάθε εγγράφου που θα φυλάσσεται από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ).

2. Σκοπός της επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών προορίζονται για τον σκοπό χορήγησης ετήσιας υποτροφίας ως επιδότηση στέγης από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3. Νομική βάση για την επεξεργασία. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β) του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων για την εκτέλεση σύμβασης υποτροφίας) και για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (π.χ. δεδομένων υγείας) η παράγραφος 2 στοιχείο η) του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών).

4. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι προσβάσιμα από το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του ΠΔΜ, που ενεργεί υπό την εποπτεία του τελευταίου και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων (άρθρο 29 ΓΚΠΔ). Ορισμένα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο του Προγράμματος. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να είναι προσβάσιμα από προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής και από προμηθευτές διοικητικής υποστήριξης. Η επεξεργασία από τους προμηθευτές, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, διέπεται από σύμβαση (άρθρο 28 ΓΚΠΔ). Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει, και μέσω γραπτής σύμβασης, ότι τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για λογαριασμό του μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και απευθύνει έγγραφες εντολές προς τους προμηθευτές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, την διαγραφή (μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας) όσων δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και με την διαδικασία διαχείρισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως ισχύει και για τυχόν 13 άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου που λαμβάνουν μέρος στο ίδιο είδος επεξεργασίας.

5. Δικαιώματα των φοιτητών/ριών.

Το Πανεπιστήμιο παρέχει στους/στις φοιτητές/ριες κάθε αναγκαία πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 13 του ΓΚΠΔ κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και κάθε ανακοίνωση στο πλαίσιο των άρθρων 15 έως 22 και του άρθρου 34 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση της ΜΥΦΕΟ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

2. Η ΜΥΦΕΟ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

3. Ως μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση όταν η επιτυχής εξέτασή τους (ή ολοκλήρωση στην περίπτωση πρακτικής άσκησης) απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

4. Η ΜΥΦΕΟ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον/την Υποψήφιο/α οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και του τελικού παραδοτέου και ο/η φοιτητής/ια οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

5. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται από τη γραμματεία της ΜΥΦΕΟ και την ιστοσελίδα της ΜΥΦΕΟ.

Για επικοινωνία με τη Γραμματεία της ΜΥΦΕΟ καλείται στο τηλέφωνο 23850 55207 ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ως άνω, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δικαιολογητικά των λοιπών 14 υποψηφίων που ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης, κατόπιν γραπτής αίτησής τους κι εφόσον η χορήγησή τους είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννομου συμφέροντος των μη επιτυχόντων υποψηφίων ή των υποψηφίων που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, το οποίο έγκειται στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στα παραρτήματα μπορεί κανείς να βρει υπόδειγμα όλων των απαραίτητων εντύπων που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης καθώς και για τα Παραδοτέα του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Αίτηση για την υποτροφία στέγης της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Αρ. Αίτησης:

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) εντάσσεται οργανικά στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, και ειδικότερα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Η ΜΥΦΕΟ άρχισε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2020 και κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039). Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρει είναι και η παροχή υποτροφιών στέγης για φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες. Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο της απονομής 100 υποτροφιών για φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΔΜ. Πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα βρείτε στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (https://myfeo.uowm.gr/) καθώς και στην σελίδα προκηρύξεις της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ (https://rc.uowm.gr/). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών που συλλέγονται μέσω της παρούσας αίτησης, καθώς και με την προσκόμιση των αναγκαίων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, υφίστανται επεξεργασία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα στην Τοπική Κοινότητα Κοίλων του Δήμου Κοζάνης και στοιχεία επικοινωνίας 24610……….. και [email protected]

2. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

3. Σκοπός της επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών υφίστανται επεξεργασία για τον σκοπό χορήγησης ετήσιας υποτροφίας ως επιδότηση στέγης από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β) του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων για την εκτέλεση σύμβασης υποτροφίας) και για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων η παράγραφος 2 στοιχείο η) του άρθρου 9 του ίδιου Κανονισμού (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών).

5. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι προσβάσιμα από το αρμόδιο και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του ΠΔΜ, που ενεργεί υπό την εποπτεία του τελευταίου και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, δεσμευόμενο για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων (άρθρο 29 ΓΚΠΔ). Ορισμένα δεδομένα διαβιβάζονται επίσης στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο του Προγράμματος. Τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να είναι προσβάσιμα από προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής και από προμηθευτές διοικητικής υποστήριξης. Η επεξεργασία από τους προμηθευτές, εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, διέπεται από σύμβαση (άρθρο 28 ΓΚΠΔ). Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει, και μέσω γραπτής σύμβασης, ότι τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για λογαριασμό του μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και απευθύνει έγγραφες εντολές προς τους προμηθευτές, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων, την διαγραφή (μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας) όσων δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και με την διαδικασία διαχείρισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως ισχύει και για τυχόν άλλους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Πανεπιστημίου που λαμβάνουν μέρος στο ίδιο είδος επεξεργασίας.

6. Δικαιώματα των φοιτητών/ριών. Οι φοιτητές/τριες έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

i) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης αντιγράφου των δεδομένων.

ii) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

iii) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης.

iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία θεωρείται παράνομη ή ο/η φοιτητής/τρια αντιτάσσεται στην επεξεργασία ή το Πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα και απαιτούνται αυτά από τον/την φοιτητή/τρια. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ασκούν τα παραπάνω δικαιώματα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Παράλληλα, αν η επεξεργασία των δεδομένων παραβαίνει τον ΓΚΠΔ, οι φοιτητές/τριες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την επεξεργασία των δεδομένων μου κατά τα ανωτέρω και επισυνάπτω τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παρούσα αίτηση:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(α) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή.

(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ως προς το περιεχόμενό τους, είναι ακριβή. 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET