fbpx

Τι θα έλεγες για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο;


Μιας και είμαστε σε mood πρακτικής άσκησης τον τελευταίο καιρό, σας φέρνουμε μερικά ακόμα νέα από το μέτωπο και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αρπάξετε την ευκαιρία.

Διότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οργανώνει τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το έργο του και αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων, αυτή μπορεί να είναι αμειβόμενη (1.350 ευρώ μηνιαίως) ή μη.

Μιλάμε ξανά για πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έρχεται λίγο καιρό μετά τα νέα για θέσεις πρακτικής στο Δικαστήριο της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Δε λέει να ξαναχάσετε άλλη μία τόσο δυνατή εμπειρία.

Η περίοδος των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, λήγει στις 30 Νοεμβρίου και αφορά την περίοδο πρακτικής που ξεκινά τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Αν ενδιαφέρεστε λοιπόν, διαβάστε παρακάτω τι ισχύει αναλυτικά:

Από 1η Οκτωβρίου 2020, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης κατανέμονται ως εξής:

από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

από 1 Οκτωβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους έως 28 (29) Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Κατά τις ανωτέρω τρεις περιόδους, η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως πέντε μήνες.

Δεκτοί/Δεκτές για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνονται οι υποψήφιοι/υποψήφιες οι οποίοι/οποίες:

είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό·

είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία καθηκόντων AD(*), όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο

επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) σε θεσμικό ή άλλο όργανο ή σε οργανισμό της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

αποδεικνύουν ότι κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι γνωρίζουν ικανοποιητικά μία δεύτερη·.

κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεν έχουν απασχοληθεί ή δεν απασχολούνται από θεσμικό ή άλλο όργανο ή από οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και ως έκτακτοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι επικουρικοί υπάλληλοι, προσωρινοί συμβασιούχοι υπάλληλοι, εθνικοί εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι σε θεσμικό ή άλλο όργανο ή σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ως βοηθοί βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι / επιλεγόμενες υποψήφιες υποχρεούνται να προσκομίζουν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως αυτό εκδίδεται από τις αρχές της χώρας τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε θέσεις της δημόσιας διοίκησης, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτοί/αυτές πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες με αναπηρία δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό, το οποίο, στην περίπτωσή τους, αντικαθίσταται από πιστοποιητικό του θεράποντος ιατρού τους στο οποίο να βεβαιώνεται η ικανότητά τους να ενταχθούν σε εργασιακό περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διευκολύνσεις.

Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη τις εξής σημαντικές πληροφορίες:

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που λαμβάνουμε, δεν απαντούμε ατομικά σε κάθε υποψήφιο.

Υπόψη λαμβάνονται μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται διαδικτυακά. Δεν γίνονται δεκτές αυθόρμητες αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υπηρεσία των ανθρώπινων πόρων του ΕΕΣ έρχεται σε επαφή με τους επιλεγόμενους υποψηφίους.

Πρακτική άσκηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός των περιόδων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Και τώρα μπορείτε ελεύθερα να υποβάλετε αίτηση ΕΔΩ!

(*) Εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, πιστοποιούμενο με πτυχίο.​​​

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET