fbpx

30 προπτυχιακές και 2 μεταπτυχιακές υποτροφίες των 5000€ από το Πανεπιστήμιο Πατρών!


Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους, χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών για 11η συνεχή χρονιά. Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Πιο αναλυτικά, δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας. Θα δίνεται προτεραιότητα σε υποψηφίους οι οποίοι κατάγονται από το Νομό Αχαΐας.

Για τη χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς και σε μεταπτυχιακούς στο επίπεδο master, λαμβάνεται υπόψη:

  • η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του
  • οι βαθμοί εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο Πατρών
  • η εντοπιότητα (θα βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας)

Αν ο υποψήφιος θελήσει να λαμβάνει την υποτροφία και στα υπόλοιπα εξάμηνα των σπουδών του, τότε οι επιδόσεις του στα μαθήματα θα παίζουν σημαντικό ρόλο.

Οι προσφερόμενες υποτροφίες έχουν ως εξής:

  • Για Προπτυχιακές Σπουδές: Έως Τριάντα (30) υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το 2020).
  • Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών): Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 €/έτος και για δύο το πολύ έτη.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των Διδακτορικών Σπουδών αφού οι αντίστοιχες υποτροφίες είναι 15 των 10.000 €/έτος και για 3 το πολύ έτη και στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους που θα συνεισφέρουν στην ευημερία της χώρα μας. Με το τρόπο αυτό ο Δωρητής ενισχύει την παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και τους προτρέπει να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία. Το κυρίαρχο κριτήριο για τις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες θα είναι η καινοτομικότητα της διδακτορικής έρευνας και σε δεύτερο βαθμό η οικονομική τους κατάσταση.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 02/10/2020).

Αναλυτικά τα κριτήρια για τις Προπτυχιακές Σπουδές

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία θα πρέπει:

α. Να μπορούν να αποδείξουν ότι η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να μπορούν να σπουδάσουν χωρίς οικονομική βοήθεια.

β. Η βαθμολογία εισαγωγής στο Τμήμα τους να είναι υψηλή. Επιπλέον μπορεί να χρειαστεί να δώσουν εξετάσεις ή/και συνέντευξη σχετικές με τις γνώσεις που απαιτεί το Τμήμα που έχουν επιτύχει. Οι εξετάσεις ή η συνέντευξη θα διενεργούνται στο τέλος Οκτωβρίου. Σε αυτές θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

γ. Οι φοιτητές εκτός των πρωτοετών, για να μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την υποτροφία θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς μέχρι το Σεπτέμβρη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο λαμβάνουν την υποτροφία.

Οι υποτροφίες αφορούν κυρίως τους πρωτοετείς και συνεχίζονται στα επόμενα έτη εφόσον τηρούνται τα κριτήρια α. και γ όπως αυτά εφαρμόζονται. Οι υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές δίνονται για τέσσερα έτη, το ποσό είναι 5000€ ανά έτος σπουδών και τα χρήματα δίνονται στον υπότροφο σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Αν κάποιος υπότροφος δεν μπορέσει να ανανεώσει την υποτροφία του για σοβαρούς λόγους (υγείας, οικογενειακούς κ.λπ.), μπορεί να υποβάλλει αίτηση την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι εν τω μεταξύ θα έχει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Αναλυτικά τα κριτήρια για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι προπτυχιακοί υπότροφοι ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Master, Ph.D.).

Για να λάβει ένας υποψήφιος υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Να μπορεί να αποδείξει ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να μπορεί να σπουδάσει χωρίς οικονομική βοήθεια.

β. Να έχει υψηλό βαθμό πτυχίου.

γ. Θα πρέπει οι προπτυχιακές του σπουδές να έχουν σχέση με τα μεταπτυχιακά που έχει επιλέξει.

δ. Η περιοχή ειδίκευσης να οδηγεί σε παραγωγή νέας γνώσης ή/και καινοτομικά προϊόντα.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν επιλέξει επιστημονικό θέμα που οδηγεί σε άμεση επαγγελματική ενασχόληση ή αναπτυξιακή διαδικασία.

Το ποσό της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (Masters) είναι 5000€ και δίνεται στον υπότροφο για ένα έτος σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Με την ολοκλήρωση του Master τους, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν υποτροφία για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το ποσό της υποτροφίας για Διδακτορική Διατριβή είναι το μέγιστο 10.000€ κατ’ έτος και το πολύ για τρία έτη. Το ποσό αυτό δίνεται στον υπότροφο σε δύο δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Αιτήσεις για υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να υποβάλλουν και πτυχιούχοι που δεν είχαν λάβει υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές.

Η προκήρυξη ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET